intVLA | Autorsko i srodna prava u kreativnim industrijama
15671
page-template-default,page,page-id-15671,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Autorsko i srodna prava u kreativnim industrijama

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente/ice za rješavanje pravnih problema kao i problema druge vrste, vezanih uz pravnu zaštitu onih vrsta autorskih djela i predmeta srodnih prava koji se iskorištavaju u glazbenoj, filmskoj i likovnoj djelatnosti te u arhitekturi.

Sadržaj predmeta i satnica

a) autorsko i srodna prava u glazbenoj industriji (vrste prava, karakteristični načini iskorištavanja glazbenih djela, glazbenih umjetničkih izvedaba i fonograma, ugovori u glazbenoj industriji, ostvarivanje glazbenih prava, glazba na internetu) (6 sati)

b) autorsko i srodna prava u filmskoj industriji (vrste prava, karakteristični načini iskorištavanja filma, glumačkih izvedaba i videograma, ugovori u filmskoj industriji, ostvarivanje filmskih prava, film na internetu) (6 sati)

c) autorsko pravo na likovnim djelima (vrste likovnih djela, ugovori o likovnim djelima, pravo slijeđenja) (4 sata)

d) autorsko pravo na arhitektonskim djelima (vrste arhitektonskih djela, odnos autorskog prava i prava vlasništva, ugovori o djelima arhitekture) (3 sata)

e) multimedijalna djela (1 sat)

Literatura

Obvezna literatura

1.     Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima s NN 167/03, 79/07, 80/11
2.     ROSEN, Ronald S., Music and Copyright, Oxford, 2008
3.     TORREMANS, Paul, A Handbook of Contemporary Research, Cheltenham UK, 2007, str. 18-49, 185-207, 460-483

Dopunska literatura

1.      COLSTON, Catherine / MIDDLETON, Kirsty, Modern Intellectual Property Law, London, 2005, 2. Ed.

2.      CORNISH, William / LLEWELYN, David, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London, Sweet & Maxwell, 2003, 5. ed.

3.      GARNETT, Kevin, et al., Copinger and Skone James on Copyright, London, 2005

4.      LOEWENHEIM, Ulrich, et al., Handbuch des Urheberrechts, Muenchen, 2003

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i položenog pisanog i usmenog ispita, student/ica je osposobljen/a rješavati praktične probleme i pitanja srednje razine složenosti, vezana uz zaštitu posebnih vrsta autorskih djela i predmeta srodnih prava koji su karakteristični za pojedine vrste djelatnosti. Detaljna obradba ovih problema i pitanja usmjerena je na osposobljavanje studenata/ica za rješavanje praktičnih zadataka vezanih upravo za te posebne vrste predmeta zaštite. Ovaj predmet sintetizira znanja stečena u obveznom predmetu s ovoga studija Autorsko pravo i ujedno ih nadograđuje i proširuje u posebnim područjima kreativne djelatnosti kao što su glazbena, filmska i likovna djelatnost te arhitektura. Stječu se znanja o posebnim obilježjima ove vrste predmeta zaštite i modalitetima njihova iskorištavanja, te posebno o problematici ostvarivanja prava na internetu.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje poslova srednje razine složenosti, vezanih uz glazbena, filmska i likovna djela te djela arhitekture.
  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje poslova srednje razine složenosti, vezanih uz prava glazbenih umjetnika izvođača i glumaca.
  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje poslova srednje razine složenosti, vezanih uz pravnu zaštitu fonograma i videograma.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu i rješavanje problema odnosa prava vlasništva na građevinama i autorskog prava na arhitektonskim djelima.
  • Stjecanje sposobnosti za obavljanje poslova srednje razine složenosti, vezanih uz zaštitu glazbe i filma na internetu.

Nositelj predmeta

Suradnici

Bodovna vrijednost

3 ECTS

Način izvođenja nastave

Predavanja, 20 sati