intVLA | Romana Matanovac Vučković
15614
page-template-default,page,page-id-15614,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković (1973.) diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. te doktorirala 2010. na doktorskom studiju Građanskopravne i obiteljskopravna znanost, s temom Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom. Pravosudni ispit položila je 2001. Ispit za patentnog zastupnika i zastupnika za žigove pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo položila je 2007. a europska patentna zastupnica pred Europskom patentnom organizacijom postala je 2008. Više puta bila je na studijskom boravku na Max-Planck-Institutu za inovacije i tržišno natjecanje u Münchenu.

Od 2011. radi kao docentica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem je zaposlena od 2003., najprije kao asistentica a potom kao viša asistentica. Zaposlenje na Pravnom fakultetu prekinula je od 2005. do 2008., kad je imenovana zamjenicom ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Tamo je obavljala brojne stručne poslove u području intelektualnog vlasništva, od pisanja propisa do provođenja raznih studija i projekata, kao i brojne aktivnosti vezane uz upravljanje procesima i institucijom te predstavljanje institucije u međunarodnim aktivnostima. Od 2001. do 2003., bila je zaposlena kao pravna savjetnica i voditeljica odjela za medije, mehanička prava i nove tehnologije u Hrvatskom društvu skladatelja Zaštita autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP). Prvo radno iskustvo kao pravnica stekla je u tvrtki Emporion, d.o.o., Zagreb.

Obavljala je brojne stručne poslove u području intelektualnog vlasništva. Od 2010. do 2012. konzultantica je Europske patentne organizacije u projektima pravne pomoći u Crnoj Gori i na Kosovu, koji se financiraju iz sredstava Europske unije. Od 2013. do 2014. surađuje s Pohl Consulting & Associates GmbH iz Berlina i Danskim uredom za patente i žigove kao konzultantica u projektu pravne pomoći na Kosovu, također financiranog od Europske unije. Kao ekspertica pozvana od nadležnih tijela pojedinih država članica obavljala je stručne poslove i u Albaniji. Angažirana je na više projekata na Sveučilištu u Zagrebu koji su financirani iz sredstava Europske unije ili kreditom Svjetske banke a odnose se na transfer tehnologije i intelektualno vlasništvo.

Bila je predsjednica Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog i srodnih prava od 2005. do 2009. te predsjednica Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva od 2007. do 2013. Kao članica radne skupine sudjelovala je u pripremi pregovora s Europskom unijom za poglavlje 7. Pravo intelektualnog vlasništva i poglavlje 26. Obrazovanje i kultura. Članica je upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra od 2007. godine. Arbitar je na listi arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 2014.

Od 2004. napisala je jednu knjigu, jedno poglavlje u knjizi, 39 znanstvenih radova (18 u koautorstvu), 12 stručnih radova te 2 stručna priručnika. Urednica je dvije knjige, nekoliko zbornika i znanstvenih časopisa te više od 10 domaćih i međunarodnih savjetovanja i konferencija. Izlagala na više od 70 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, seminara i sl. Izvodi nastavu iz predmeta iz područja građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva na diplomskim i poslijediplomskim studijima na Pravnom fakultetu, Muzičkoj akademiji i Akademiji dramskih umjetnosti te pozvana predavanja na poslijediplomskim studijima na drugim fakultetima zagrebačkog sveučilišta. Sudjeluje na više znanstvenih projekata. Članica je nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih asocijacija. O svemu detaljno na http://www.matanovac-vuckovic.com/index.php

Godine 1999. diplomirala je gitaru na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, u klasi Istvàna Römera a od 1996. do 1999. usavršavala se na poslijediplomskom umjetničkom studiju gitare na Sveučilištu za glazbu i dramske umjetnosti Mozarteum u Salzburgu, u klasi Eliota Fiska (SAD). Kao gitaristica osvajala je brojne nagrade i priznanja, među ostalim nagradu Darko Lukić za najboljeg mladog glazbenika 1995. Održala je više od 300 koncerata u zemlji i inozemstvu do 2000. godine, od kada više nije javno aktivna.