intVLA | Pravna zaštita izuma
15640
page-template-default,page,page-id-15640,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Pravna zaštita izuma

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente/ice za rješavanje pravnih problema kao i problema druge vrste, vezanih uz stjecanje, korištenje i zaštitu od povrede patenta. Cilj je upoznati ih s nacionalnim, međunarodnim i europskim sustavom stjecanja patenta, njegovim učincima te mogućnostima imovinskopravnih raspolaganja njime da bi u praksi mogli uspješno rješavati zadaće vezane uz ova pitanja.

Sadržaj predmeta i satnica

1. Patentno pravo (30 sati)

a) povijesni razvoj pravne zaštite patenta i izvori prava (1 sat)

b) odnos prema drugim pravima intelektualnog vlasništva (1 sat)

c) izum, nezaštićene tvorevine (2 sata)

d) novost, inventivna razina, industrijska primjenjivost (4 sata)

e) izumiteljsko pravo, pravo iz prijave, pravo iz patenta (2 sata)

f) ograničenja prava iz patenta, prisilne licencije (2 sata)

g) stjecanje patenta – prijava, pravo prvenstva, formalno i supstancijalno ispitivanje, registracija, žalba (nacionalni, međunarodni, europski postupak) (8 sati)

h) prestanak patenta –istek roka, odricanje, poništaj (nacionalni, europski) (4 sata) i) svjedodžba o dodatnoj zaštiti (1 sat)

j) imovinsko pravna raspolaganja (prijenos, licencija, založno pravo, ovrha, stečaj) (2 sat)

k) zaštita od povrede (građanski, kazneni i upravni postupci) (1 sat)

l) drugi načini pravne zaštite izuma (2 sata)

2. Seminar – upravni postupci / pretraživanje baza podataka (10 sati)

a) nacionalna, međunarodna i europska prijava patenta

b) ispitivanje prijave i rješenje o patentu

c) sastavljanje patentnih zahtjeva

e) pretraživanje baza podataka

Literatura

Obvezna literatura

1.     Zakon o patentu NN 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11

2.     Pravilnik o patentu  NN 117/07, 03/11, 66/11, 145/12

3.     Ugovor o suradnji na području patenata NN 3/98 i 10/98

4.     Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

5.     Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

6.     Uredba o kriterijima za određivanje izuma povjerljivim i načinu priznavanja patenta za takve izume

7.     Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva 1883; stupila na snagu u RH od 8.10.1991. – tekst Konvencije nije objavljen u NN, ali Odluka o objavljivanju mnogostrukih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji NN 12/93 i 3/99 pod Međunarodni ugovori; neslužbeni prijevod na hrvatski jezik objavljen na stranicama DZIV-a: http://www.dziv.hr/hr/zakonodavstvo/medjunarodni-ugovori/

8.     Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (WTO TRIPS Sporazum); neslužbeni prijevod na hrvatski jezik objavljen na stranicama DZIV-a: http://www.dziv.hr/hr/zakonodavstvo/medjunarodni-ugovori/

9.     Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO konvenicija, 1967., dopunjena 1979; stupila na snagu u RH od 08.10.1991. – tekst Konvencije nije objavljena u NN, ali Odluka o objavljivanju mnogostrukih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka na temelju notifikacija o sukcesiji NN 12/93 i 3/99 pod Međunarodni ugovori

10.  Ugovor o suradnji na području patenata (PCT, Washington 1970), stupio na snagu u RH od 01.07.1998. NN 3/98 i 10/98

11.  Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), stupio na snagu u RH od 01.07.1998. NN 10/98, 3/01, 4/02, 15/02, 1/03, 18/03, 3/05, 3/06, 5/08, 12/08, 5/09, 4/10, 9/11

12.  Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije o suradnji na području patenata (Sporazum o suradnji i  proširenju, sastavljen u Munchenu 16.06.2003. stupio na snagu u RH od 01.04.2004. NN 14/03 i 2/04

13.  Europska patentna konvencija 2000 (EPC 2000) kako je usvojena Odlukom Upravnog vijeća 28.06.2001. stupila na snagu u RH od 01.01.2008. NN 8/07 i 1/08

14.  Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije 2000.
usvojen odlukom Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006. godine koje je sastavni dio Europske patentne konvencije kako je izmijenjena i dopunjena, stupio na snagu u RH od 01.01.2008.  NN 13/09

15.  Pravilnik o pristojbama uz Europsku patentnu konvenciju NN 3/10

16.  Odluke Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama provedbenog Pravilnika Europske patentne konvencije NN13/09,  4/10 i 1/12
– vidi na stranicama DZIV-a: http://www.dziv.hr/hr/zakonodavstvo/medjunarodni-ugovori/

17.  Odluke Upravnog vijeća Europske patentne organizacije kojima se mijenja i dopunjuje Pravilnik o pristojbama i Provedbeni pravilnik, NN 4/10, i 1/12
– vidi na stranicama DZIV-a: http://www.dziv.hr/hr/zakonodavstvo/medjunarodni-ugovori/

18.  Zakon o potvrđivanju Sporazuma o primjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata (Londonski sporazum) stupio na snagu u RH od 01.05.2008. NN 8/07 i 4/08

19.  Strasburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata 1971 stupio na snagu u RH od 25.11.2000. NN 11/99 i 4/00

20.  Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka 1977 stupio na snagu u RH od 25.02.2000.  NN 11/99 i 4/00

21.  Ugovor o patentnom pravu (PLT) stupio na snagu u RH od 28.04.2005. NN 10/04 i 3/05

22.  Zakon o upravnim pristojbama na području prava intelektualnog vlasništva i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva NN 64/00, 160/04, 62/08, 30/09, 49/11

23.  Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo NN 109/11

24.  Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva NN 54/05, 49/11

25.  MARKOVIĆ, Slobodan M., Patentno pravo, Beograd 1997

26.  Verona, Albert, Pravo industrijskog vlasništva, Zagreb, 1978.

27.  SIKIRIĆ, Hrvoje / GLIHA, Igor / VUKMIR, Mladen, Croatia, u: BLANPAIN, Roger, ed., International Encyclopaedia of Laws – Kluwer Law International, Intellectuall Property, Supl. 36, 2006

28.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Zbirka propisa u području intelektualnog vlasništva [uvodna studija „Intelektualno vlasništvo i pristupanje Europskoj uniji – novele zakona iz 2007. godine“( str. 3-77), Zagreb, 2008.

29.  Kako ostvariti Europski patent, Vodič za podnositelje prijava, prosinac 2007, dostupan na web stranici DZIV-a: http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/patent/EU_patent.pdf

Dopunska literatura

1.     BENKARD, Georg et al., Patentgesetz, Muenchen, 2006

2.     COLSTON, Catherine / MIDDLETON, Kirsty, Modern Intellectual Property Law, London, 2005

3.     CORNISH, William / LLEWELYN, David, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London, Sweet & Maxwell, 2003, 5. ed.

4.     JOSIPOVIĆ, Ivo, MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom  i prekršajnom pravu: zakonodavstvo, sudska praksa i prilagodba europskom pravu, zajedno s Ivom Josipovićem, u: Matanovac, R. (ur.),  Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji, Zagreb, 2006, str. 169-220.

5.     KUNDA, Ivana, MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 32, br.1, 2011, suppl., str. 75-125.

6.     MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Hrvatska i Makedonija u europskom patentnom sustavu, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br.2, 2011, str. 675-694

7.     MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva – analiza stanja i nagovještaj promjena, u: Matanovac, R. (ur.), Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji, Zagreb, 2006, str. 115-168.

8.     MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, Registri prava intelektualnog vlasništva, u: Josipović, T.(ur.), Hrvatsko registarsko pravo, Zagreb, 2006, str. 149-201.

9.     MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Građanskopravna zaštita patenta prema Zakonu o patentu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, godišnjak, br. 13, Zagreb, 2006, str. 491-504.

10.  MATANOVAC, Romana, Žalba u postupcima za stjecanje prava industrijskog vlasništva i sudska nadležnost u odlučivanju o zakonitosti tih odluka: stanje nakon novela iz 2007. godine, dvojbe i perspektive, u: Matanovac, R. (ur.), Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Zagreb, 2007, str. 89-114.

11.  MARKOVIĆ, Slobodan, M., Pravo intelektualne svojine, Beograd, 2000

12.  MILADINOVIĆ, Zoran, Subjektivna prava intelektualne svojine, Niš, 2004

13.  MILADINOVIĆ, Zoran, Pravo intelektualne svojine, Kragujevac, 2009

14.  PARAĆ, Zoran, Opseg patentne zaštite, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu ; 37 (2), 1987, str. 197-207

15.  PARAĆ, Zoran, Patentirani izum i know-how kao predmeti ugovora o licenci, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu ; 36 (3-4), 1986, str. 469-491

16.  PARAĆ, Zoran, Povreda patenta i naknada štete (mag.), Zagreb, 1992.

17.  PATERSON, Gerald, et al., The European Patent System, London, 2001

18.  TRITTON, Guy / DAVIS, Richard / EDENBOROUGH, Michael / GRAHAM, James / MALYNICZ, Simon / ROUGHTON, Ashley, Intellectual Property in Europe, London, 2.ed, 2002

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i položenog pisanog i usmenog ispita, te nakon pohađanja seminara i izrade seminarskog rada student/ica je osposobljen/a rješavati praktične probleme i pitanja srednje razine složenosti, vezana uz stjecanje patenta na temelju nacionalne, europske i međunarodne prijave. Također, stječu se kompetencije za rješavanje i drugih problema i pitanja vezanih uz postupke za održavanje patenta u vrijednosti, kao i uz njegov prestanak. Nadalje, stječu se znanja o razlozima pravne zaštite patenta i njegovoj funkciji na tržištu, što je povezano uz iskorištavanje patenta te imovinskopravna raspolaganja njime. Istodobno, studenti/ce stječu znanja o temeljnim znanstvenim i teorijskim obrazloženjima pravne zaštite patenta kao monopolnog prava. Posebice, stječu se znanja o modalitetima pravne zaštite patenta od povrede u građanskim, kaznenim (uključujući prekršajne) i upravnim postupcima. Za stjecanje kompetencija za rješavanje problema više razine složenosti potrebno je daljnje izučavanje predmetne problematike, posebice u pogledu stjecanja znanja o sastavljanju patentnih prijava i s time u svezi o sastavljanju patentnih zahtjeva.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje srednje složenih poslova vezanih uz stjecanje, održavanje u vrijednosti te prestanak patenta.
  • Stjecanje općih znanja za teorijsko bavljenje pravnom zaštitom patenta.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu i rješavanje problema vezanih uz iskorištavanje patenta, uključujući i imovinskopravna raspolaganja njime.
  • Stjecanje znanja o pravnoj zaštiti patenta od povrede.
  • Stjecanje sposobnosti za praktično rješavanje i drugih pitanja, problema i zadataka srednje razine složenosti, vezanih uz pravnu zaštitu izuma.

Nositelj predmeta

Suradnici

Bodovna vrijednost

4 ECTS + 2 ECTS boda seminar

Način izvođenja nastave

Predavanja, 30 sati

Seminar, 10 sati