intVLA | Pravo žiga, industrijskog dizajna i drugih oznaka razlikovanja
15644
page-template-default,page,page-id-15644,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Pravo žiga, industrijskog dizajna i drugih oznaka razlikovanja

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente/ice za rješavanje pravnih problema kao i problema druge vrste, vezanih uz stjecanje, korištenje i zaštitu od povrede žiga, industrijskog dizajna te oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda. Cilj je upoznati ih s nacionalnim, međunarodnim i europskim sustavom stjecanja ovih prava, njihovim učincima te mogućnostima imovinskopravnih raspolaganja da bi u praksi mogli uspješno rješavati zadaće vezane uz ova pitanja.

Sadržaj predmeta i satnica

1. Žig (25 sati)

a) povijesni razvoj

b) izvori prava

c) pojam

d) funkcije, odnos pravne zaštite i gospodarske uloge žiga

e) vrste

f) odnos prema drugim pravima intelektualnog vlasništva

g) pravna zaštita tvrtke

h) zaštita od nepoštenog tržišnog natjecanja

i) odnos žiga i poduzeća

j) sadržaj prava, sadržajna i vremenska ograničenja tih prava

k) uporaba

l) apsolutne i relativne smetnje za registraciju

m) stjecanje – prijava, pravo prvenstva, prigovor, registracija, žalba (nacionalnog, međunarodnog, europskog)

n) prestanak – istek roka, opoziv, poništaj (nacionalnog, međunarodnog, europskog)

o) o posebnim vrstama žigova (općepoznati i čuveni žigovi, zajednički i jamstveni žigovi)

p) imovinskopravna raspolaganja (prijenos, licencija, založno pravo, ovrha, stečaj)

r) zaštita od povrede (građanski, kazneni i upravni postupci)

2. Industrijski dizajn (9 sati)

a) povijesni razvoj

b) izvori prava

c) pojam

d) razlozi za pravnu zaštitu

e) osobe ovlaštene na stjecanje, dizajn stvoren u radnom odnosu i po narudžbi

f) pretpostavke za pravnu zaštitu

g) odnos prema drugim pravima intelektualnog vlasništva

h) sadržaj prava, sadržajna i vremenska ograničenja tih prava

i) stjecanje – prijava, pravo prvenstva, registracija, žalba (nacionalnog, međunarodnog, europskog)

j) prestanak – istek roka, poništaj (nacionalnog, međunarodnog, europskog)

k) imovinskopravna raspolaganja (prijenos, licencija, založno pravo, ovrha, stečaj)

l) zaštita od povrede (građanski, kazneni i upravni postupci)

3. Oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda (6 sati)

a) povijesni razvoj

b) izvori prava

c) definiranje pojmova

d) razlozi za pravnu zaštitu

e) osobe ovlaštene na stjecanje

f) pretpostavke za pravnu zaštitu

g) odnos prema drugim pravima intelektualnog vlasništva

h) sadržaj prava, sadržajna i vremenska ograničenja tih prava

i) stjecanje – prijava, prigovor, registracija, žalba, stjecanje prava korištenja (nacionalni, europski sustav)

j) prestanak – istek roka, poništaj (nacionalni, europski sustav)

k) zaštita od povrede (građanski, kazneni i upravni postupci)

4. Seminar – upravni postupci / pretraživanje (10 sati)

a) nacionalna, međunarodna i europska prijava žiga / dizajna

b) postupak registracije žiga / dizajna

c) registracija oznake

d) pretraživanje baza podataka

Literatura

Obvezna literatura

1.     Zakon o žigu NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11

2.     Pravilnik o žigu NN 117/07, 66/11

3.     Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova NN 12/93, 3/99 I 12/08

4.     Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova NN 13/03, 18/03 i 12/08

5.     Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga u svrhu registriranja žigova NN 12/93 i 3/99

6.     Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

7.     Zakon o industrijskom dizajnu NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11

8.     Pravilnik o industrijskom dizajnu NN 72/04, 117/07, 66/11

9.     Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna NN 14/03 i 1/04

10.  Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs

11.  Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, NN 50/12

13.  Zakon o vinu, NN 96/03, 25/09, 22/11, 55/11

15.  Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga NN 173/03, 76/07, 49/11

16.  Pravilnik o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga NN 72/04, 117/07, 66/11

17.  Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

18.  Zakon o upravnim pristojbama na području intelektualnog vlasništva NN 64/00, 160/04, 62/08, 30/0, 49/11

19.  Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva NN 54/05, 49/11

20.  Zlatović, Dragan, Žigovno pravo, Zagreb, 2008

21.  Verona, Albert, Pravo industrijskog vlasništva, Zagreb, 1978.

22.  SIKIRIĆ, Hrvoje / GLIHA, Igor / VUKMIR, Mladen, Croatia, u: BLANPAIN, Roger, ed., International Encyclopaedia of Laws – Kluwer Law International, Intellectuall Property, Supl. 36, 2006

23.  KUNDA, Ivana, MATANOVAC, Romana, Žig Zajednice i industrijski dizajn Zajednice: osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskih zakona iz 2007. godine u: Matanovac, R. (ur.), Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2007, str. 53-88.

24. MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. x, br.x, 2012, str.

Dopunska literatura

1.     ANNAND, Ruth E. / NORMAN, Helen E., Guide to Community Trademark, London, 1998

2.     BERLIT, Wolfgang, Das neue Markenrecht, München, 2003

3.     BESAROVIĆ, Vesna, Pravo industrijske svojine i autorsko pravo, Beograd, 1984

4.     CLEMENS, Just, Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes, Lang, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Wien, 2001., str.  32.

5.     COLSTON, Catherine / MIDDLETON, Kirsty, Modern Intellectual Property Law, London, 2005, 2. Ed.

6.     CORNISH, William / LLEWELYN, David, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London, Sweet & Maxwell, 2003, 5. ed.

7.     ČIZMIĆ, Jozo, Vrste žigova u gospodarskom prometu, Hrvatska gospodarska revija, br.3, 2000, str. 320-329, str. 324, 325

8.     EICHMANN, Helmut / von FALKENSTEIN, Roland V., Deschmackmustergesetz, Muenchen, 2005

9.     EISENFÜR, Günter / SCHENNEN, Detlef, Gemeinschaftsmarkenverordnung Kommentar, Köln / Berlin / Bonn / München, 2003

10.  FARWELL, Keith / ABNETT, Richard (ur.), The Community Trade Mark, London, 2001-2006, poglavlje 6

11.  FEZER, Karl-Heinz, Markenrecht – Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandübereinkunft und zum Madrider Abkommen – Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, München, 2001, 3. Aufl.

12.  FIRTH, Alison / LEA, Gary / CRONFORD, Peter, Trade Marks: Law and Practice, Bristol, 2005

13.  GASTINEL, Eric / MILFORD, Mark, The Legal Aspects of the Community Trade Mark, The Hague / London / Boston, 2001

14.  GIELEN, Charles, Harmonisation of trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council, u: European Intellectual Property Rewiew, 1992, str. 262.-269

15.  INGERL, Reinhard, Die Gemenischaftsmarke, Stuttgart / München / Hannover / Berlin /  Weimar / Dresden, 1996

16.  INGERL, Reinhard / ROHNKE, Christian, Markengesetz, München, 2003

17.  JOSIPOVIĆ, Ivo, MATANOVAC, Romana, Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom  i prekršajnom pravu: zakonodavstvo, sudska praksa i prilagodba europskom pravu, u: Matanovac, R. (ur.),  Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2006, str. 169-220.

18.  KITCHIN, David / LLEWELYN, David / MELLOR, James / MEADE, Richard / MOODY-STUART, Thomas / KEELING, David, Kerly’s Law of trade Marks and Trade Names, London, 2005, 14. Ed.

19.  KRNETA, Slavica, Europsko pravo žiga, Hrvatski patentni glasnik, br. 2-3, 1994, str. 231-241

20.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, ERNST, Hano, Ovrha na žigu – kako premostiti podnormiranost?, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2013, vol. 34, br. 1

21.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Uloga registra u prijenosu žiga na temelju ugovora, u: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, br. 5.-6., vol. 62, 2012, str. 1635-1674

22.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Accessority of a Trade Mark in Property Right Dispositions, u: New Perspectives of South East European Private Law / South East European Post-Doctoral Colloquium in Private Law – Proceedings, Skopje, 2012. str. 102-114

23.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Načela pravnog uređenja sustava žiga Zajednice, u: Pravo i privreda – Časopis za privrednopravnu teoriju i praksu, Beograd, br. 4-6, 2011, str. 974-996.

24.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Uloga registra u prijenosu žiga na temelju ugovora, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. x, br.x, 2012, str.

25.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Načela pravnog uređenja sustava žiga Zajednice, u: Pravo i privreda – Časopis za privrednopravnu teoriju i praksu, Beograd, br. 4-6, 2011, str. 974-996.

26.  MATANOVAC, Romana, Teritorijalni aspekt načela iscrpljenja prava koja proizlaze iz žiga u europskom i hrvatskom pravu, u: zbornik radova Liber amicorum Nikola Gavella, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 485-522.

27.  MATANOVAC, Romana, Žalba u postupcima za stjecanje prava industrijskog vlasništva i sudska nadležnost u odlučivanju o zakonitosti tih odluka: stanje nakon novela iz 2007. godine, dvojbe i perspektive, u: Matanovac, R. (ur.), Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2007, str. 89-114.

28.  MATANOVAC, Romana, Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva – analiza stanja i nagovještaj promjena, u: Matanovac, R. (ur.), Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2006, str. 115-168.

29.  MATANOVAC, Romana, RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, Registri prava intelektualnog vlasništva, u: Josipović, T.(ur.), Hrvatsko registarsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2006, str. 149-201.

30.  MATEŠIĆ, Slavica / ZATEZALO, Saša, Novela Zakon o žigu iz 2007.godine, u: MATANOVAC, Romana (ur.), Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Zagreb, 2007, str. 177-190.

31.  MARKOVIĆ, Slobodan, M., Pravo intelektualne svojine, Beograd, 2000

32.  MILADINOVIĆ, Zoran, Subjektivna prava intelektualne svojine, Niš, 2004

33.  MILADINOVIĆ, Zoran, Pravo intelektualne svojine, Kragujevac, 2009

34.  MORCOM, Christopher / ROUGHTON, Ashley / MALYNICZ, Simon, The Modern Law of Trade Marks, Edinburgh, 2008

35.  MUSKER, David, Community Design law, London, 2002

36.  PECOTIĆ, Jasminka, Pravo žiga u pravu EZ: temeljni pojmovi i sudska praksa, Pravo i porezi, br. 7, str. 67-72

37.  PHILLIPS, Jeremy, Trade Mark, Law (A Practical Anantomy), Oxford / New York, 2003

38.  RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga: usporedba neih aspekata europskog i hrvatskog prava te prakse OHIM-a i DZIV-a, u: MATANOVAC, R. (ur.), Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji, Zagreb, 2006, str. 1-53

39.  RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, Proširenje učinaka žiga i dizajna Zajednice na Republiku Hrvatsku, Pravo u gospodarstvu, 47, 2008, 3, str.490-516

40.  RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, Žigovi prijavljeni u zloj vjeri u hrvatskom pravu i u pravu Europske unije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 59, 2009, br. 2-3, str.307-341

41.  RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, CVETIĆ, Antoaneta, AČKI MARINKOVIĆ, Ana, 3. Novela Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga iz 2007. godine, u: MATANOVAC, R. (ur.),Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu», Narodne novine/Državni zavod za intelektualno vlasništvo, studeni 2007.

42.  RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, Domain Names: Towards a New Form of Intellectual Property, Journal of Intellectual Property Law and Practice, Oxford University Press, srpanj 2011.

43.  RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, On Domain Names and Trademarks, Journal of Internet Law, Aspen Publishers, lipanj 2012.

44.  RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, Arbitration of Disputes in the Field of Trademarks, Croatian Arbitration Yearbook, 2012, vol. 19., Croatian Arbitration Association.

45.  RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, Usporedba oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova s obzirom na pojmovna određenja i međunarodno prihvaćene standarde zaštite, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 63, br. 1, Zagreb, 2013.

46.  STRÖBELE, Paul / HACKER, Franz / KIRSCHNECK, Irmgard, Markengesetz Kommentar, Köln, 2008, 8. Aufl.

47.  von SCHULTZ, Detlef / GRUBER, Stephan / SCHWEYER, Stefan / STUCKEL, Marc / BRANDI-DOHRN, Matthias / DONLE, Christian / HERTZ-EICHENRODE, Christian / von ZUMBUSCH, Ludwig / EBLE, Sebastian; Hrg. von SCHULTZ, Detlef, Kommentar zum Markenrech, Frankfurt am Main, 2., 2007, 2. Aufl.

48.  TATHAM, David / RICHARDS, William, ECTA Guide to E.U. Trade Mark Legislation, London, 1998

49.  TRITTON, Guy / DAVIS, Richard / EDENBOROUGH, Michael / GRAHAM, James / MALYNICZ, Simon / ROUGHTON, Ashley, Intellectual Property in Europe, London, 2.ed, 2002

50.  van der KOOIJ, P.A.C.E., The Community Trade Mark Regulation: An Article by Article Guide, London, 2000

51.  von MÜHLENDAHL, Alexander / OHLGART, Dietrich C. / von BOMHARD, Verena, Die Gemeinschaftsmarke, München, 1998

52.  ZLATOVIĆ, Dragan, Neuporaba kao razlog prestanka žiga, Hrvatska pravna revija, br.11, 2002, str. 89-96

53.  ZLATOVIĆ, Dragan, Kaznenopravna zaštita žiga, Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva, 2000, br. 4, str. 1145-1150

54.   ZLATOVIĆ, Dragan, Žigovno pravo i ustavnopravna zaštita žiga, Zbornik Pravnog fuakulteta Sveučilišta u Rijeci, br.3, 2003, str. 739-758

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i položenog pisanog i usmenog ispita, te nakon pohađanja seminara i izrade seminarskog rada student/ica je osposobljen/a rješavati praktične probleme i pitanja vezana uz stjecanje žiga i industrijskog dizajna na temelju nacionalne i međunarodne prijave te uz stjecanje žiga i dizajna Zajednice, srednje razine složenosti. Također, stječu se kompetencije za rješavanje svih drugih problema i pitanja vezanih uz postupke za održavanje navedenih vrsta žigova i industrijskog dizajna u vrijednosti, kao i uz njihov prestanak. Nadalje, stječu se znanja o razlozima pravne zaštite žiga i industrijskog dizajna i njihovoj funkciji na tržištu, što je povezano uz iskorištavanje žiga i dizajna te imovinskopravna raspolaganja njima. Istodobno, studenti/ce stječu znanja o temeljnim znanstvenim i teorijskim obrazloženjima pravne zaštite žiga i industrijskog dizajna kao monopolnih prava. Posebice, stječu se znanja o modalitetima pravne zaštite žiga i dizajna od povrede u građanskim, kaznenim (uključujući prekršajne) i upravnim postupcima. Nastavno na to studenti/ce stječu znanja o pravnoj zaštiti drugih vrsta razlikovnih oznaka kao što su oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla te tradicionalnog ugleda, po svim aspektima koji su do sada opisani uz žig i industrijski dizajn.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje srednje složenih poslova vezanih uz stjecanje, održavanje u vrijednosti te prestanak žiga, industrijskog dizajna te oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda.
  • Stjecanje općih znanja za teorijsko bavljenje pravnom zaštitom oznaka razlikovanja.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu i rješavanje problema vezanih uz iskorištavanje žiga i industrijskog dizajna, uključujući i imovinskopravna raspolaganja njima.
  • Stjecanje znanja o pravnoj zaštiti žiga, industrijskog dizajna te oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda od povrede.
  • Stjecanje sposobnosti za praktično rješavanje i drugih pitanja, problema i zadataka srednje razine složenosti, vezanih uz oznake razlikovanja.

Nositelj predmeta

Suradnici

Bodovna vrijednost

5 ECTS + 2 ECTS boda seminar

Način izvođenja nastave

Predavanja, 40 sati

Seminar, 10 sati