intVLA | Individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava
15673
page-template-default,page,page-id-15673,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente/ice za rješavanje pravnih i poslovnih problema vezanih uz individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Sadržaj predmeta i satnica

a) individualno i kolektivno ostvarivanje prava – razgraničenje, povijesni razvoj (1 sat)

b) nacionalne i međunarodne organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Hrvatskoj i inozemstvu (1 sat)

c) prava koja se ostvaruju kolektivno (1 sat)

d) poslovni aspekti kolektivnog ostvarivanja prava (1 sat)

e) ugovori u individualnom i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava (2 sata)

f) zaštita od povrede prava koja se ostvaruju kolektivno – tužbe, privremene mjere, kaznena zaštita, prekršajna zaštita, upravne mjere (1 sat)

g) europski aspekti kolektivnog ostvarivanja prava – pravna stečevina i presude Europskog suda (2 sata)

h) suvremene tehnologije te individualno i kolektivno ostvarivanje glazbenih i filmskih prava (1 sat)

Literatura

Obvezna literatura

1.     Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima s NN 167/03, 79/07, 80/11
2.     FICSOR, Michaly, Collective Management of Copyright and Related Rights, Geneva 2002
3.     Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 8, 2007
4.     GERVAIS, Daniel (ed.), Collective Management of Copyright and Related Rights, Wolters-Kluwer, 2006.

Dopunska literatura

1.      HEINE, Robert, Wahrnehmung von Online-Musikrechten durch Verwertungsgesellschaften im Binnenmarkt, Berlin, 2008

2.      MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Neke refleksije o Direktivi 2006/1237EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, u: Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 11-12, 2011, str. 37-53.

3.      RIESENGUBER, Karl, (ur), Warnehmungsrechts in Polen, Deutschland und Europa, Berlin 2006

4.      STAUDT, Monika, Die rechteuebertragungen im Berechtigungsvertrag der GEMA, Berlin, 2006

5.      R. FRY, Copyright Infringement and Collective Enforcement, in EIPR 2002, 516 ff.

6.      M. SCHIPPAN, Purchase and licensing of digital rights: the VERDI project and the clearing of multimedia rights in Europe, in EIPR 2000, 24 ff.

7.      Capobianco, Licensing of Music Rights: Media Convergence, Technological Developments and EC Competition Law, in EIPR 2004, 113-122

8.      P. TORREMANS-I. STAMATOUDI, Collecting societies: sorry, the Community is no longer interested, in 22 ELR, 1997, 352

9.      H. C. JEHORAM, The Future of Copyright Collecting Societies, in EIPR, 2001, 134 ff.

10.    P. Tuma, Pitfalls and Challenges of the EC Directive on the Collective Management of Copyright and Related Rights, in EIPR 2006, 220 ff.

11.    F. MELICHAR, Collective administration of electronic rights: a realistic option? in B. HUGENHOLZ, The Future of Copyright in A Digital Environment, Kluwer Law International, The Hague, 1996, 147 ff. (PRIV 310)

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i položenog pisanog i usmenog ispita, student/ica je osposobljen/a rješavati praktične probleme i pitanja srednje razine složenosti, vezane uz individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Detaljna obradba pravnih i poslovnih aspekata individualnog i kolektivnog ostvarivanja prava usmjerena je na osposobljavanje studenata/ica za rješavanje praktičnih zadataka.  Ovaj predmet sintetizira znanja stečena u obveznom predmetu s ovoga studija Autorsko pravo i ujedno ih nadograđuje i proširuje u području individualnog i kolektivnog ostvarivanja u analognom i digitalnom iskorištavanju određenih vrsta autorskih djela i predmeta srodnih prava. Posebice, stječu se znanja vezana uz pravnu zaštitu prava koja se ostvaruju kolektivno od povrede, u građanskim, kaznenim i upravnim postupcima.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje poslova srednje razine složenosti,  vezanih uz individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu i rješavanje problema srednje razine složenosti, vezanih uz zaštitu od povrede prava koja se ostvaruju kolektivno.
  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje poslova srednje razine složenosti, vezanih uz individualno i kolektivno ostvarivanja prava na internetu.
  • Stjecanje sposobnosti za obavljanje poslova srednje razine složenosti,  vezanih uz djelatnost organizacija za kolektivno ostvarivanje i uz djelatnost korisnika autorskih djela i predmeta srodnih prava.

Nositelj predmeta

Suradnici

Bodovna vrijednost

2 ECTS

Način izvođenja nastave

Predavanja, 10 sati