intVLA | Marko Jurić
16039
page-template-default,page,page-id-16039,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Doc. dr. sc. Marko Jurić

Doc. dr. sc. Marko Jurić rođen je 20. listopada 1982. godine u Sinju. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2007. godine. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine.

Od lipnja 2007. godine zaposlen je na Katedri za pravnu informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najprije u suradničkom zvanju asistenta, potom od studenog 2013. godine u suradničkom zvanju višeg asistenta te od siječnja 2016. godine u nastavnom zvanju docenta. Izvodi nastavu na predmetima Pravna informatika, Pravo elektroničkih medija, Privatnost i elektroničke komunikacije te Osnove informacijske sigurnosti, te predmetima na engleskom jeziku Cybersecurity and Cybecrime, Electronic Media Law, Internet Governance and Regulation, Introduction to Information Security i Privacy and electronic communications. Mentor je timova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na natjecanju u simuliranom suđenju Price Media Law Moot Court. Gostujući je predavač na kolegiju Information Technology Law na poslijediplomskom double-degree studiju prava intelektualnog vlasništva koji izvode Cyril and Methodius University (Iustinianus Primus Law Faculty) i University of Strasbourg (Centre for International Intellectual Property Studies).

Tehnički je urednik znanstvenog časopisa Zagrebačka pravna revija. Arbitar je u postupcima za rješavanje sporova o nazivima internetskih domena unutar .hr nacionalne vršne domene i predsjednik Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog prava i srodnih prava. Član je Hrvatskog društva za autorsko pravo.