intVLA | Hano Ernst
16118
page-template-default,page,page-id-16118,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Doc. dr. sc. Hano Ernst

Doc. dr. sc. Hano Ernst je docent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje Građansko pravo 1 (opći dio i obvezno pravo) i Građansko pravo 2 (stvarno i nasljedno pravo), kao osnovne predmete, te Zemljišnoknjižno pravo, i Osnove europskog privatnog prava kao izborne predmete. Prethodno je bio u zvanju asistenta (do 2011.) te višeg asistenta (2011.) na istome fakultetu. Prije dolaska na fakultet radio je na Općinskom i Županijskom sudu u Zagrebu, te je položio pravosudni ispit (2006.).

U svojem istraživačkom radu posebno se bavio stvarnim pravom, i to područjem osiguranja tražbina na pokretninama i pravima. Obranio je doktorsku disertaciju (2011.) naslova “Funkcionalizam u mobilijarnom osiguranju tražbina” u kojoj se bavio komparativnopravnom, historijskom, i ekonomskopravnom analizom uređenja mobilijarnih osiguranja u SAD-u, Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Hrvatskoj. Istraživački interesi su mu u području komparativnog prava, teorije vlasništva, mobilijarnih i imobilijarnih osiguranja, zemljišnoknjižnog prava i pretvorbe društvenog vlasništva, te odnosa stvarnog prava i stečajnog prava. Osim osnovnog pravnog obrazovanja na Pravnom fakultetu u Zagrebu (dipl. iur./mag. iur.) tijekom kojeg je dobio nekoliko nagrada za znanstvene radove, boravio je na inozemnim sveučilištima (UC Berkeley Fulbright VR; Harvard Law School LLM) i znanstvenim institucijama (Max Planck Institute for Foreign and International Private Law). Dobitnik je nekoliko istraživačkih stipendija. Autor je velikog broja znanstvenih radova iz područja stvarnog prava, objavljenih u znanstvenim časopisima i poglavljima znanstvenih knjiga, te je izlagao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama (v. https://www.pravo.unizg.hr/hano.ernst).

Sudjelovao je na nizu stručnih projekata ministarstva i jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave koji su se ticali reforme dijelova građanskoga prava, od kojih su neki financirani iz fondova EU (CARDS). Sudjelovao je na nizu znanstvenih projekata, od kojih je aktualan projekt o zaštiti prava građana u financijskoj krizi, s posebnim osvrtom na prisilno namirenje i stečaj potrošača. Sudjelovao je u pristupnim pregovorima koje je Republika Hrvatska vodila sa EU radi usklađivanja domaćeg prava sa pravnom stečevinom Unije. Arbitar je pri Arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu.

U vezi sa svojim nastavnim radom sudjelovao je u mnogim projektima u svrhu poboljšanja kvalitete i kontrole kvalitete nastave (SEELS, IPA, TEMPUS), te implementacije e-learning metoda u visokoškolskom obrazovanju.

Predmeti
Matična ustanova

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu