intVLA | Temelji privatnog i procesnog prava
15966
page-template-default,page,page-id-15966,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Temelji privatnog i procesnog prava

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima koji nemaju osnovno pravno obrazovanje pružiti temeljna znanja i vještine koji im omogućavaju i olakšavaju snalaženje u pravnim propisima, pravnoj literaturi i praćenju ostalih predmeta pravnog sadržaja na istom poslijediplomskom studiju. S obzirom da je studij zamišljen kao inkluzivan, te da omogućava i osobama čije stručno djelovanje i interes leži u području intelektualnog vlasništva da upišu studij neovisno o tome imaju li prethodno pravno obrazovanje, a uzevši u obzir da su obavezni predmeti pravne tematike, koja pretpostavlja poznavanje temelje privatnog i procesnog prava, osobe bez pravnog obrazovanja bile bi u lošijem položaju u odnosu na pravnike. Slijedom toga je nužno da se ovim osobama osigura adekvatno poznavanje temeljnih pravnih instituta s kojima će se susresti. Predmet je prilagođen upravo potrebama studija, te obuhvaća s jedne strane temelje privatnog prava koji se odnose na građansko i trgovačko pravo, te temelje procesnog prava, koji se odnose na građansko procesno, kazneno procesno i upravno procesno pravo. Kolegij ne obrađuje sistematski sve institute, već samo one za koje je ocijenjeno da mogu biti od važnosti u proučavanju intelektualnog vlasništva.

Sadržaj predmeta i satnica

1.     Pravni izvori (4 sata)

a.     pravo i pravni sustav
b.    hijerarhija pravnih izvora
c.     pretraživanje propisa
d.    sudska praksa kao izvor prava
e.     pretraživanje sudske prakse
f.     stručna i znanstvena literatura
g.    pretraživanje stručne i znanstvene literature
h.     citiranje pravnih izvora

2.     Građanskopravni odnosi i trgovačka društva (8 sati)

a.     pojam građanskopravnog odnosa
b.    subjekti građanskopravnog odnosa
c.     pravne osobe
d.    subjektivna građanska prava
e.     stjecanje i gubitak građanskih prava
f.     objekti građanskopravnog odnosa
g.    pravni poslovi
h.     trgovačka društva
i.      društva osoba
j.      društva kapitala

3. Obvezno pravo (10 sati)

a.     pojam i vrste obveza
b.    sklapanje ugovora
c.     pojačanje obveznopravnog odnosa
d.    promjene u obveznopravnom odnosu
e.     prestanak obveznopravnog odnosa
f.     odgovornost za štetu
g.    stjecanje bez osnove
h.     poslovodstvo bez naloga
i.      vrijednosni papiri

4. Vlasnički, obiteljski i nasljedni odnosi (6 sati)

a.     pojam vlasništva
b.    vlasništvo i intelektualno vlasništvo
c.     ograničenja vlasništva
d.    stjecanje i zaštita vlasništva
e.     imovinski odnosi u braku i sličnim zajednicama
f.     zakonsko nasljeđivanje
g.    oporučno nasljeđivanje

5. Procesno pravo (10 sati)

a.     ustrojstvo pravosuđa
b.    parnično procesno pravo
c.     izvanparnično procesno pravo
d.    ovršno pravo
e.     stečajno pravo
f.     kazneno procesno pravo
g.    upravno procesno pravo

Literatura

Obvezna literatura

1.     Mintas Hodak, Lj. (ur.), Osnove prava, 2008.

2.     Vedriš, M., Klarić, P., Građansko pravo, 2011.

3.     Tumbri, T., Uvod u imovinsko pravo, 1998.

4.     Petrović, S., Ceronja, P., Osnove prava društava, 2010.

Dopunska literatura

1.     Barbić, J., Pravo društava, Knjiga 1-3, (2005-)

2.     Alinčić, M., et al., Obiteljsko pravo, 2006.

3.     Gavella, N., Belaj, V., Nasljedno pravo, 2008.

4.     Gavella, N. et al., Stvarno pravo, Knjiga 1-3 (2007-)

5.     Triva, S., Dika, M., Građansko parnično procesno pravo, 2004.

6.     Dika, M., Građansko ovršno pravo, Knjiga 1, 2007.

7.     Dika, M., Insolvencijsko pravo, 1998.

8.     Borković, I., Upravno pravo, 2002.

9.     Krapac, D., Kazneno procesno pravo, Institucije, 2010.

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i položenog pisanog i usmenog ispita, te nakon pohađanja seminara i izrade seminarskog rada student/ica je osposobljen/a za razumijevanje temeljnih pravnih koncepata, kao i za rješavanje jednostavnih pravnih slučajeva. Kolegij je uvodnog tipa, te daje pregled važnijih pravnih instituta s kojima se osoba koja se profesionalno bavi intelektualnim vlasništvom može redovito susretati u svojem poslovanju.

Student/ica će moći čitati pravne propise s razumijevanjem, te ih staviti u kontekst pravnog sustava kao cjeline. Student/ica će biti u stanju pristupiti pravnom problemu analitički, te odrediti temeljne odrednice rješenja tog problema. Student/ica će biti sposoban/a samostalno istražiti pravne izvore relevantne za određeni pravni problem, uključujući propise, sudsku praksu i stručnu i znanstvenu literaturu. Jednako tako, student/ica će moći samostalno citirati pravne izvore u svojem stručnom i eventualnom znanstvenom raddu. Nadalje, student/ica će znati odrediti i razlikovati pojedine oblike pravnih osoba kao subjekata građanskog i trgovačkog prava, a osobito trgovačka društva (društva osoba i društva kapitala). Student/ica će znati ispravno odrediti put stjecanja i gubitka građanskih prava na različitim objektima. Student/ica će moći poduzeti odgovarajuće postupke za sklapanje ugovora, eventualnu promjenu u obveznopravnom odnosu te njegovom prestaku, te riješiti probleme koji nastanu prilikom tih postupaka. Student/ica će znati odrediti postojanje odgovornosti za štetu u različitim situacijama, te poduzeti odgovarajuće mjere zaštite. Jednako tako, student/ica će moći primijeniti temeljna pravila o stjecanju bez osnove poslovodstvu bez naloga i vrijednosnim papirima. Student/ica će moći odrediti pojam vlasništva i intelektualnog vlasništva i staviti ih u njihov međusobni odnos i kontekst, razumijeti vlasničkopravna ograničenjsa te u tom smislu odrediti njegove granice te poduzeti mjere za njegovu zaštitu. Student/ica će znati primijeniti osnovna pravila o obiteljskopravnim imovinskim odnosima u braku i sličnim zajednicama (izvanbračna i istospolna zajednica), te o imovinskopravnim učincima smrti, bilo u vidu zakonskog bilo u vidu oporučnog nasljeđivanja. Konačno, student/ica će razumijeti organizaciju pravosuđa i moći ispravno razmotriti korake u sudskim parničnim, izvanparničnim, ovršnim i stečajnim postupcima, kao i u upravnom i kaznenom postupku, u kojima se svima mogu susresti obavljajući stručne poslove vezane uz intelektualno vlasništvo odnosno njegovu zaštitu.

Na seminaru se očekuje da će student/ica moći samostalno i uz upute i nadzor voditelja istražiti i citirati odgovarajuće pravne izvore rješavajući slučajeve iz obveznog prava, vlasničkopravnih, obiteljsopravnih i nasljednih odnosa te iz procesnog prava.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje sposobnosti za razumijevanje osnovnih pravnih koncepata.
  • Stjecanje sposobnosti samostalnog istraživanja pravnih izvora i njihovog ispravnog citiranja.
  • Stjecanje općih znanja iz područja građanskopravnih odnosa, prava trgovačkih društava, obveznog prava, vlasničkopravnih, obiteljskopravnih i nasljednih odnosa, te procesnih prava.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu i rješavanje jednostavnih pravnih slučajeva iz navedenih područja.
  • Stjecanje znanja i sposobnosti ispravnog razumijevanja problema intelektualnog vlasništva u kontekstu pravnog sustava, a posebno u kontekstu pravnih područja i pravila koja se obrađuju u kolegiju.

Nositelj predmeta

Bodovna vrijednost

5 ECTS

Način izvođenja nastave

Predavanja, 40 sati