intVLA | Odabrane teme ekonomske analize prava
15692
page-template-default,page,page-id-15692,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Odabrane teme ekonomske analize prava

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente s odabranim temama iz ekonomske analize prava, te ih osposobiti za uočavanje temeljnih ekonomskih zakonitosti u pozadini pravnih pravila.

Sadržaj predmeta i satnica

a) uvod u ekonomsku analizu prava (2 sata)

b) ekonomska analiza vlasništva i intelektualnog vlasništva (2 sata)

c) ekonomska analiza ugovornog i odštetnog prava (2 sata)

d) ekonomska analiza sudskih i drugih postupaka (2 sata)

e) ekonomska analiza kaznenopravne zaštite (2 sata)

Literatura

Obvezna literatura

1.     Shavell, S., Temelji ekonomske analize prava, 2009.
2.     Cooter, R., Ulen, T., Law and economics, 2011.
3.     Landes, W; Posner, R., Economic structure of intellectual property law, 2003

Dopunska literatura

1.     Posner, R., Economic analysis of law, 2010.

2.     Polinsky, M., Introduction to law and economics, 2010.

3.     Katz, A. W., Foundations of the economic approach to law, 2006.

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i položenog pisanog i usmenog ispita, student/ica može analizirati temeljne pravne probleme uz pomoć osnovnih argumenata iz ekonomske analize. Studenti će nakon odslušanog kolegija bolje razumjeti smisao i ekonomske posljedice pravnih pravila o vlasništvu, intelektualnom vlasništvu, ugovornog i odštetnog prava, sudskih i drugih postupaka, te kaznenog prava. Ovaj predmet nadopunjuje ostale predmete jer izgrađuje drugačiju vrstu mišljenja odnosno analize pravnih problema, te tako osposobljava studenta za viši stupanj promišljanja.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje vještine analize pravnog problema u ekonomskom kontekstu.
  • Stjecanje sposobnosti raspravljanja o ekonomskim temeljima vlasništva i intelektualnog vlasništva.
  • Sjecanje sposobnosti raspravljanja o ekonomskim temeljima ugovornog i odštetnog prava.
  • Stjecanje vještina ekonomske analize efikasnosti sudskih i drugih postupaka.
  • Stjecanje sposobnosti ekonomske analize kaznenopravne zaštite pojedinih dobara.

Nositelj predmeta

Bodovna vrijednost

2 ECTS

Način izvođenja nastave

Predavanja, 10 sati