intVLA | Autorsko pravo
15636
page-template-default,page,page-id-15636,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Autorsko pravo

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente/ice za rješavanje pravnih problema kao i problema druge vrste, vezanih uz pravni status, korištenje i zaštitu od povrede autorskih djela i predmeta srodnih prava. Cilj je upoznati ih s nacionalnim, međunarodnim i europskim sustavom pravne zaštite ovih prava, njihovim učincima te mogućnostima imovinskopravnih raspolaganja njima, da bi u praksi mogli uspješno rješavati zadaće vezane uz ova pitanja.

Sadržaj predmeta i satnica

1. Opći dio (5 sati)

a) povijesni razvoj
b) izvori prava
c) odnos prema drugim pravima intelektualnog vlasništva
d) odnos autorskog i srodnih prava
e) nacionalni sustavi autorskog i srodnih prava, sličnosti i razlike
f) međunarodne konvencije, sadržaj i svrha

2. Autorsko pravo (15 sati)

a) autorsko djelo (pretpostavke za pravnu zaštitu, vrste)
b) subjekti autorskog prava (pravni položaj stranaca)
c) subjektivna autorska prava (moralna, imovinska, druga)
d) sadržajna ograničenja autorskog prava
e) imovinskopravna raspolaganja autorskim pravom
f) zaštita autorskog prava od povrede
g) trajanje autorskog prava

3. Srodna prava (10 sati)

a) pravo umjetnika izvođača (predmet, subjekti, sadržaj, raspolaganja, trajanje)
b) pravo proizvođača fonograma (predmet, subjekti, sadržaj, raspolaganja, trajanje)
c) pravo filmskog producenta (predmet, subjekti, sadržaj, raspolaganja, trajanje)
d) pravo organizacija za radiodifuziju (predmet, subjekti, sadržaj, raspolaganja, trajanje)
e) pravo proizvođača baza podataka (predmet, subjekti, sadržaj, raspolaganja, trajanje)
f) pravo nakladnika (predmet, subjekti, sadržaj, raspolaganja, trajanje)

4. Seminar – postupci za zaštitu autorskog i srodnih prava od povrede (10 sati)
građanskopravna zaštita – primjeri iz prakse

Literatura

Obvezna literatura

1.     Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

2.     Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka

3.     Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela iz 1886. godine; (Pariški akt, 1971.)

4.     Univerzalna konvencija o autorskom pravu prema izvornom tekstu (Ženeva, 1952.)

5.     Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija, 1961.)

6.     Univerzalna konvencija o autorskom pravu revidirana u Parizu (1971.)

7.     Konvencija za zaštitu proizvođača fonograma od neodobrenog umnožavanja njihovih fonograma (Fonogramska konvencija – Ženeva, 1971.)

8.     Konvencija o distribuciji signala za prijenos programa preko satelita (Satelitska konvencija, Brisel, 1974.)

9.     Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.)

10.  Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.)

11.  GLIHA, Igor, Autorsko pravo : zbirka propisa, Zagreb, 2000

12.  HENNEBERG, Ivan, Autorsko pravo, Zagreb, 1996

13.  SIKIRIĆ, Hrvoje / GLIHA, Igor / VUKMIR, Mladen, Croatia, u: BLANPAIN, Roger, ed., International Encyclopaedia of Laws – Kluwer Law International, Intellectuall Property, Supl. 36, 2006

Dopunska literatura

1.     COLSTON, Catherine / MIDDLETON, Kirsty, Modern Intellectual Property Law, London, 2005, 2. Ed.

2.     CORNISH, William / LLEWELYN, David, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London, Sweet & Maxwell, 2003, 5. ed.

3.     GARNETT, Kevin, et al., Copinger and Skone James on Copyright, London, 2005

4.     GLIHA, Igor, Obilježja novog hrvatskog autorskopravnog poretka, Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Vol.1(2000), str.33-48

5.     GLIHA, Igor, Ograničenja u izvršavanju prava vlasništva zbog postojanja autorskog prava, u: Liber amicorum Nikola Gavella : građansko pravo u razvoju : zbornik radova u čast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle, Zagreb, 2007, str.411-446.

6.     GLIHA, Igor, Prava na autorskim djelima nastalim u radnom odnosu i po narudžbi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56(2006),Poseban broj.; str.791-836.

7.     GLIHA, Igor, Raspolaganje autorskim pravom (i srodnim pravima), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5(2004);str.97-112

8.     JOSIPOVIĆ, Ivo, MATANOVAC, Romana, Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom  i prekršajnom pravu: zakonodavstvo, sudska praksa i prilagodba europskom pravu, u: Matanovac, R. (ur.),  Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji, Zagreb, 2006, str. 169-220.

9.     LOEWENHEIM, Ulrich, et al., Handbuch des Urheberrechts, Muenchen, 2003

10.  MATANOVAC, Romana, Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva – analiza stanja i nagovještaj promjena, u: Matanovac, R. (ur.), Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji, Zagreb, 2006, str. 115-168.

11.  KUNDA, Ivana, MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 32, br.1, 2011, suppl., str. 75-125.

12.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Neke refleksije o Direktivi 2006/1237EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, u: Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 11-12, 2011, str. 37-53.

13.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu : materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti, zajedno s Ivanom Kunda, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 31, br.1, 2010, suppl., str. 85-131. (a1 znanstvena publikacija)

14.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava, zajedno s Igorom Glihom, u: Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo u čast 90. rođendana dr. Ivana Henneberga, Zagreb, vol. 10, 2009, str. 69-88.

15.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, GLIHA, Igor, Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2007. godine, u: Matanovac, R. (ur.), Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 2007, str. 115-148.

16.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje u zakonodavstvu, praksi i pravnoj znanosti odabranih država, Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 7, 2006, str. 145-178.

17.  MARKOVIĆ, Slobodan M., Autorsko pravo i srodna prava, Beograd, 1999.

18.  MARKOVIĆ, Slobodan, M., Pravo intelektualne svojine, Beograd, 2000

19.  MILADINOVIĆ, Zoran, Subjektivna prava intelektualne svojine, Niš, 2004

20.  MILADINOVIĆ, Zoran, Pravo intelektualne svojine, Kragujevac, 2009

21.  TRITTON, Guy / DAVIS, Richard / EDENBOROUGH, Michael / GRAHAM, James / MALYNICZ, Simon / ROUGHTON, Ashley, Intellectual Property in Europe, London, 2.ed, 2002

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i položenog pisanog i usmenog ispita te nakon pohađanja seminara i izrade seminarskog rada student/ica je osposobljen/a rješavati praktične probleme i pitanja srednje razine složenosti, vezana uz iskorištavanje autorskih djela i predmeta srodnih prava, što je osobito povezano s imovinskopravnim raspolaganjima tim intelektualnim tvorevinama. Također, stječu se kompetencije za rješavanje i drugih problema i pitanja o statusu intelektualne tvorevine kao autorskog djela ili predmeta srodnog prava. Nadalje, stječu se znanja o razlozima pravne zaštite autorskih djela i predmeta srodnih prava te njihovoj funkciji na tržištu. Istodobno, studenti/ce stječu znanja o osnovnim znanstvenim i teorijskim obrazloženjima pravne zaštite autorskih djela i predmeta srodnih prava koja je monopolne naravi. Posebice, stječu se znanja o modalitetima pravne zaštite autorskih djela i predmeta srodnih prava od povrede u građanskim, kaznenim (uključujući prekršajne) i upravnim postupcima.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje poslova vezanih uz utvrđivanje statusa intelektualne tvorevine kao autorskog djela ili predmeta srodnih prava.
  • Stjecanje općih znanja za teorijsko bavljenje pravnom zaštitom autorskih djela i predmeta srodnih prava.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu i rješavanje problema vezanih uz iskorištavanje autorskih djela i predmeta srodnih prava, uključujući i imovinskopravna raspolaganja njima.
  • Stjecanje znanja o pravnoj zaštiti autorskih djela i predmeta srodnih prava od povrede.
  • Stjecanje sposobnosti za praktično rješavanje i drugih pitanja, problema i zadataka srednje razine složenosti, vezanih uz navedene intelektualne tvorevine.

Nositelj predmeta

Suradnici

Bodovna vrijednost

4 ECTS + 2 ECTS boda seminar

Način izvođenja nastave

Predavanja, 30 sati

Seminar, 10 sati