intVLA | Ana Rački Marinković
15874
page-template-default,page,page-id-15874,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Doc. dr. sc. Ana Rački Marinković

Rođena 6. kolovoza 1975. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine. Na istom je fakultetu magistrirala na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava 2007. godine, te doktorirala 2010. godine s temom doktorske disertacije „Ranija prava u postupku stjecanja žiga u hrvatskom pravu i u pravu Europske unije“. Aktivno govori engleski i njemački jezik, te poznaje osnove francuskog jezika.

U Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske zaposlena je, prvo kao rukovoditelj Sektora za žigove i industrijski dizajn, a zatim kao zamjenica ravnateljice, do 2019. godine. Radni vijek započela je 1999. kao pravnica u PLIVA d.d. Zagreb gdje je stekla i prvo radno iskustvo u području prava intelektualnog vlasništva, te je od 2001. bila Koordinator za pravo žigova.

Godine 2011. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje). Od 2009. godine kao vanjska suradnica izvodi nastavu iz predmeta Pravo industrijskog vlasništva na preddiplomskom i diplomskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a od 2008. godine na poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju iz trgovačkog prava i prava društava.

Održava pozvana predavanja na nekoliko preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu, te u okviru aktivnosti Akademije intelektualnog vlasništva koja djeluje pri Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo. Vodi i predaje na radionicama Pravosudne akademije organiziranim u suradnji sa Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo „Pravo intelektualnog vlasništva – osnovni modul“ od 2013. godine, te predaje na Ljetnoj školi intelektualnog vlasništva Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo koja se održava u Republici Hrvatskoj u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Sveučilišta u Dubrovniku.

Položila je pravosudni ispit 2008. godine. Bila je članica Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva (2007. – 2013.). Kao članica radne skupine sudjelovala je u pripremi pregovora s Europskom unijom za poglavlje 7. Pravo intelektualnog vlasništva. Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju sudjeluje u radu radne skupine Vijeća u području intelektualnog vlasništva te pripremi nacionalnih stajališta za zakonodavne prijedloge koji se donose na razini Europske unije u području intelektualnog vlasništva. Obavljala je brojne stručne poslove u području intelektualnog vlasništva vezane uz pridruživanje Europskoj uniji u raznim projektima stručne pomoći državama u regiji.

Sudjeluje u pripremi prijedloga zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Predsjeda Koordinacijskim povjerenstvom za provedbu prava intelektualnog vlasništva koje djeluje u okviru trajnog mehanizma koordinacije poslova i aktivnosti provedbe prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj.

Znanstveno radi u području industrijskog vlasništva, a osobito u području prava žiga. Do sada je objavila desetak znanstvenih i stručnih radova u tom području te je izlagala na više od 10 domaćih i međunarodnih savjetovanja i konferencija.

Predmeti