intVLA | Upravljanje intelektualnim vlasništvom
15649
page-template-default,page,page-id-15649,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Upravljanje intelektualnim vlasništvom

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente/ice za rješavanje praktičnih zadataka i problema u svezi s upravljanjem intelektualnim vlasništvom u kontekstu poslovanja zasnovanog na znanju/tehnologiji.

Sadržaj predmeta i satnica

a) principi upravljanja intelektualnim vlasništvom u poslovanju zasnovanom na znanju/tehnologiji (1 h)

b) oblici komercijalizacije intelektualnog vlasništva  i  upravljanje suradnjama/partnerstvima (2 h)

c) upravljanje intelektualnim vlasništvom u istraživanju i razvoju (3h)

d) licenciranje tehnologije (3h)

e) upravljanje intelektualnim vlasništvom u pokretanju poduzeća zasnovanih na tehnologiji/znanju (2h)

f) procjena i vrednovanje intelektualnog vlasništva (3h)

g) strateško upravljanje intelektualnim vlasništvom u organizacijama (3h)

h) analize slučajeva u upravljanju intelektualnim vlasništvom –prezentacije studentskih radova i rasprava (3h)

Literatura

Obvezna literatura

1.     Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen et al.) MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A., 2007-2009

2.     Exchanging Value – Negotiating Technology Licensing Agreements – A Training Manual, World Intellectual Property Organisation, 2005

3.     Lambert Tool-Kit for Collaborative Research, UK Intellectual Property Office,

4.     Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects, , European Commision

Dopunska literatura

1.     Intellectual property management – a practical guide for electrical and electronics related industries, Spruson & Ferguson, 2007

2.     POLTORAK A. & LERNER P.J. Essentials of Licensing Intellectual Property, John Wiley and Sons, 2004

3.     SPESER P.L., The Art and Science of Technology Transfer, John Wiley and Sons, 2006

4.     SCHILLING M., Strategic Management of Technological Innovation, 3rd edition, McGraw-Hill/Irwin, 2009

5.     RAZGAITIS R., Valuation and Dealmaking of Technology Based Intellectual Property, Principles Methods and Tools, John Wiley and Sons, 2009

6.     REILLY R., &  SCHWEIHS R, Valuing Intangible Assets, McGrawHill, 1998

7.     RUSSELL L. P. & SMITH  G.V., Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, 4th edition, John Wiley & Sons, 2005

8.     Managing Intellectual Property The Guide, A guide to strategic decision making in Universities, Auril/Universities UK, 2002.

9.     Intellectual asset management for universities, UK Intellectual Property Office, 2011

10.    MATANOVAC VUČKOVIĆ, R., Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu, u: Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, vol. 11-12, 2011, str. 1-27.

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija, obrađene studije slučaja i položenog usmenog ispita, student/ica je osposobljen/a rješavati praktične probleme, pitanja i zadatke vezane uz upravljanje intelektualnim vlasništvom, srednje razine složenosti. Obrađuju se strateški, organizacijski i operativni aspekti upravljanja intelektualnim vlasništvom i to i u svim fazama relevantnim za nastanak i korištenje tehnoloških inovacija. Navedene teme predstavljaju nadogradnju na znanja stečena u drugim obveznim predmetima ovoga studija. Kolegij je usmjeren na upravljanje intelektualnim vlasništvom u kontekstu poslovanja zasnovanog na znanju i tehnologiji, te je komplementaran  predmetima  Autorsko pravo u kreativnim industrijama i Upravljanje brandom.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje sposobnosti za analizu problema u upravljanju intelektualnim vlasništvom srednje razine složenosti i predlaganje rješenja
  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje poslova srednje razine složenosti, vezanih uz strateško i operativno upravljanje intelektualnim vlasništvom unutar poslovanja zasnovanog na znanju/tehnologiji.
  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje poslova srednje razine složenosti, za komercijalizaciju intelektualnog vlasništva.
  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje poslova srednje razine složenosti, vezanih uz upravljanje intelektualnim vlasništvom u istraživanju i razvoju
  • Stjecanje sposobnosti  za praktično obavljanje poslova srednje razine složenosti, vezanih uz procjenu i vrednovanje intelektualnog vlasništva

Nositelj predmeta

Suradnici

Bodovna vrijednost

3 ECTS

Način izvođenja nastave

Predavanja, 20 sati