intVLA | Sandra Horvat
15928
page-template-default,page,page-id-15928,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Doc. dr. sc. Sandra Horvat

Poslijediplomski studij Poslovno upravljanje – MBA na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je upisala 2006. godine. Titulu magistra znanosti stekla je 11. ožujka 2009. godine obranom magistarskog rada pod nazivom „Razvoj privatnih maraka u Republici Hrvatskoj“. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 21. ožujka 2012. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom „Upravljanje privatnim markama u fazi rasta životnog ciklusa proizvoda“. Godine 2007. uspješno je završila Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika (edukacija iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike) organiziran u suradnji Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlena je na Katedri za marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u svojstvima asistenta (od travnja 2006. godine), višeg asistenta (od travnja 2012. godine) te docenta (od siječnja 2016. godine). Doc. dr. sc. Sandra Horvat na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Marketing i Upravljanje marketingom na preddiplomskom studiju te kao gost predavač na kolegiju Upravljanje markom na diplomskom i poslijediplomskim studijima. Od svog dolaska na fakultet uključena je u implementaciju e-učenja na Ekonomskom fakultetu kroz razvoj i izvođenje e-kolegija Marketing. Za navedeni kolegij je dobila nagradu Sveučilišta u Zagrebu za pedagoško/didaktičko oblikovanje e-kolegija na natječaju za najbolji e-kolegij u akademskoj godini 2009./2010.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu mentorirala je 18 završnih radova studenata na preddiplomskom studiju, 33 diplomska rada na diplomskom studiju te više desetaka seminarskih radova na svim razinama studija.

Recenzent je za znanstvene časopise Tržište, Acta Turistica, Ekonomski pregled i Ekonomski vjesnik.

Doc. dr. sc. Sandra Horvat bila je suradnica na projektu „Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL“ pod vodstvom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovala je na nekoliko razvojnih projekata Sveučilišta u Zagrebu:

  • Razvoj modela mjerenja i upravljanja reputacijom sastavnica Sveučilišta u Zagrebu“ (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič)
  • Razvoj metodologije upravljanja projektima na implementacijama e-kolegija“ (voditelj projekta: mr. sc. Davor Delić, Građevinski fakultet)
  • „Upravljanje tržišnim promjenama putem strategija razvoja tržišta“(voditelj projekta: doc. dr. sc. Goran Vlašić)
  • „Čimbenici odabira strategija razvoja tržišta i strategija prilagodbe tržištu“(voditelj projekta: doc. dr. sc. Goran Vlašić)

Upisana je u Upisnik znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH pod rednim brojem 286555. Do sada je samostalno i u koautorstvu objavila 20 znanstvenih radova. Sudjelovala je na 19 međunarodnih i domaćih konferencija i znanstvenih skupova.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. Udana je i majka dvoje djece.

Predmeti
Matična ustanova

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu