intVLA | Patentna zaštita u tehničkim znanostima
15663
page-template-default,page,page-id-15663,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Patentna zaštita u tehničkim znanostima

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno definiranje stanja tehnike kroz pretragu i analizu patentnih i ne-patentnih izvora informacija u znanstvenim područjima: tehničke znanosti i prirodne znanosti; s fokusom na polja: elektrotehnika, računalstvo, strojarstvo i fizika

Sadržaj predmeta i satnica

a) Uvod u int. vlasništvo s osvrtom na tehničke i prirodne znanosti (2 sata)

b) Klasifikacijske sheme i patentne baze podataka (2 sata)

c) Analiza stanja tehnike s područje mehanike; (2 sata)

d) Analiza stanja tehnike s područja elektrotehnike i fizike (2 sata)

e) Analiza stanja tehnike za izume s primjenom računala (2 sata)

Literatura

Obvezna literatura

1.     Guidelines for Examination in the European Patent Office 2012
2.     European Patent Office: e-learning centre
3.     Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH: Priručnik za pretraživanje i ispitivanje u području patenata, 2007

Dopunska literatura

1.     David Hunt, Long Nguyen and Matthew Rodgers „Patent Searching: Tools & Techniques“, ISBN-13: 978-0471783794, 2007

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i samostalno riješenog realnog praktičnog problema koji zamjenjuje pismeni i usmeni ispit, student će biti osposobljen za formiranje patentne pretrage i analize stanja tehnike tehničkog problema, te razumijevanja svih aspekata mogućih povreda patenta. Nadalje, student će biti osposobljen za formiranje analize „tehnologije-slobodne-za-korištenje“ u ovisnosti o teritorijalnim i vremenskim ograničenjima patentne zaštite za definiranu zaštićenu tehnologiju. Ovaj izborni predmet nadopunjuje ostale predmete jer izgrađuje drugačiju vrstu mišljenja kroz tehničko-pravnu analizu problema zaštite.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje vještine srednje razine analize tehničkog problema u kontekstu zaštite patenta kroz određivanja prethodnog stanja tehnike.
  • Stjecanje sposobnosti pronalaženja i odabira pogodne „tehnologije-slobodne-za-korištenje“.
  • Sjecanje sposobnosti analiziranja povrede patenta.
  • Stjecanje sposobnosti određivanja pogodne forme zaštite izuma s područja tehničkih i prirodnih znanost s obzirom na brzinu zastarijevanja tehnologija.

Nositelj predmeta

Bodovna vrijednost

2 ECTS

Način izvođenja nastave

Predavanja, 10 sati