intVLA | Pravo tržišnog natjecanja i intelektualno vlasništvo
15677
page-template-default,page,page-id-15677,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Pravo tržišnog natjecanja i intelektualno vlasništvo

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente/ice za rješavanje pravnih i poslovnih problema vezanih uz pravo tržišnog natjecanja i intelektualno vlasništvo.

Sadržaj predmeta i satnica

a) uvod u europsko i hrvatsko pravo tržišnog natjecanja (4 sata)

b) licenciranje prava intelektualnog vlasništva i čl. 101. Ugovora o funkcioniranju EU-a (4 sata)

c) sporazumi o prijenosu tehnologije: Uredba 772/2004 (4 sata)

d) čl. 102. Ugovora o funkcioniranju EU-a i prava intelektualnog vlasništva (6 sati)

e) kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava sa aspekta Prava tržišnog natjecanja (2 sata)

Literatura

Obvezna literatura

1.      Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN, br. 79/2009)

2.      Uredba o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta (NN, br. 9/2011)

3.      Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika (NN, br. 37/2011)

4.      Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije (NN, br. 9/2011)

5.      Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements, OJ L 123, 27.04.2004, p. 11-17

6.      Commission Notice – Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements, OJ L C 101, 27.04.2004, p. 2-42
7.      R. Whish, Competition Law, 6th ed., 2009, OUP, Chapter 19 – „Relationship between intellectual property rights and competition law“
8.      Butorac-Malnar Vlatka, Petrović Siniša, “Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja”, Zbornik 48. susreta pravnika: Opatija, 12.-14. svibnja 2010. – Zagreb (2010); str. 101-143
9.      Faull & Nikpay, The EC Law of Competition, 2nd ed., 2007, OUP – Chapter 10 „Intellectual Property“

Dopunska literatura

1.      GHIDINI, Gustavo, Intellectual Property and Competition Law, Cheltenmann, Northampton, 2006

2.      GUTTERMAN, Alan S., Innovation and Competition Policy, London, Hague, Boston, 1997

3.      GLADER, Marcus, Innovation Markets and Competition Analysis, Cheltenmann, Northampton, 2006

4.      ANDERMAN, Steven D., KALLAUGHER, John, Technology Transfer and the New Competitinon Rules, Oxford, 2006

5.      HARACOGLOU, Irina, Competition Law and Patents, Cheltenmann, Northampton, 2008.

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i položenog pisanog i usmenog ispita, student/ica je osposobljen/a rješavati praktične probleme i pitanja srednje razine složenosti, u području prava tržišnog natjecanja. Detaljna obradba pravnih i poslovnih aspekata odnosa prava tržišnog natjecanja i prava intelektualnog vlasništva usmjerena je na osposobljavanje studenata/ica za praktično rješavanje pravnih i poslovnih zadataka koji se javljaju u slučajevima kada se interes zaštite tržišnog natjecanja, s jedne strane, i interes zaštite intelektualnog vlasništva kao monopolnog prava, s druge strane, nalaze u suprotnosti. Ovaj predmet sintetizira znanja stečena u obveznim predmetima s ovoga studija te ih ujedno nadograđuje i proširuje u području prava tržišnog natjecanja, kako na praktičnoj tako i na teorijskoj razini.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje sposobnosti za analizu problema srednje razine složenosti, vezanih uz zaštitu tržišnog natjecanja.
  • Stjecanje sposobnosti za praktično rješavanje pravnih i poslovnih problema srednje razine složenosti, zaštite tržišnog natjecanja u nacionalnoj i europskoj praksi.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu problema srednje razine složenosti, vezanih uz izvršavanje prava intelektualnog vlasništva u suprotnosti s pravom tržišnog natjecanja.
  • Stjecanje sposobnosti za teorijsku analizu problema odnosa prava tržišnog natjecanja i prava intelektualnog vlasništva u nacionalnom i europskom okružju.

Nositelj predmeta

Bodovna vrijednost

3 ECTS

Način izvođenja nastave

Predavanja, 20 sati