intVLA | Jasminka Pecotić Kaufman
15813
page-template-default,page,page-id-15813,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman

Jasminka Pecotić Kaufman doktorirala je 2008. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temi horizontalnih sporazuma o cijeni u pravu tržišnog natjecanja (mentor: prof. dr. sc. Sinjša Petrović). Magistirala je na istom fakultetu 2004. na temu zajedničkog pothvata u pravu tržisnog natjecanja, a titulu Master of Laws (LL.M.) stekla je 2000. na University College London. Diplomirala je 1998. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pravosudni ispit položila je 2002., a državni stručni ispit 2001.

Od 2014. izvanredni je profesor na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od 2010. do 2014. bila docent, od 2008. do 2010. viši asistent, a od 2003. do 2008. asistent. Od 2000. do 2002. radila je u Ministarstvu za europske integracije Republike Hrvatske. Od 2001. djeluje kao Non-Govermental Advisor u okviru International Competition Network. Dopisnik je iz Hrvatske za European Competition Law Review, te E-Competitions.

Od 2005. do 2011. bila je član radnih skupina za pripremu pregovora s Europskom unijom u području tržišnog natjecanja, te u području poslovnog nastana i usluga. Sudjelovala je u nizu međunarodnih projekata vezanih za obrazovanje hrvatskih sudaca u području prava tržišnog natjecanja financiranih od stane Europske unije, te kao nacionalni stručnjak u projektu o primjeni prava tržišnog natjecanja Europske unije od strane nacionalnih sudova koji je naručila Europska komisija.

U svojstvu konzultanta savjetovala je crnogorsko tijelo za tržišno natjecanje u projektu financiranom od Europske unije. Savjetuje trgovačka društva u Hrvatskoj po raznim pitanjima iz područja prava tržišnog natjecanja. Predaje kolegije Trgovačko pravo i Pravo tržišnog natjecanja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjeluje kao gost-predavač u izvođenju nastave iz predmeta Pravo konkurencije na doktorskom studiju iz Europskog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sunositelj je kolegija Pravo tržišnog natjecanja i elektroničke komunikacije na Sveučilišnom interdisciplinarnom studiju «Reguliranje tržista elektroničkih komunikacija». Sudjeluje u znanstvenom projektu Pravnog fakulteta i Fakulteta elektronike i računarstva «Pogled u budućnost 2020» (naručitelj: HAKOM), a sudjelovala je među ostalim kao istraživač i nositelj na projektu o nadzoru koncentracija poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja financiranog od MZOŠ-a.

Organizator je tradicionalne konferencije o pravu tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana koja se održava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je ASCOLA-e (Academic Society for Competition Law), Mediterranean Competition Council, Croatian Society for European Law, YARS (Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies)-Scientific Board. Izlagala je na mnogobrojnim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu o različitim temama iz područja prava tržišnog natjecanja i prava europskog tržišta, uključujući aspekte prava intelektualnog vlasništva.

Suautor je sveučilišnog udžbenika «Pravo tržišnog natjecanja» (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.), sveučilišnog udžbenika «Uvod u europsko pravo društava» (Školska knjiga, 2010.), knjige «Europsko tržišno pravo» (Školska knjiga, 2006.), te autor knjige «Zajednički pothvat (joint venture) u pravu tržišnog natjecanja» (Sinergija, 2005.), kao i niza drugih znanstvenih i stručnih radova iz područja prava tržišnog natjecanja i prava europskog tržišta, uključujući aspekte prava intelektualnog vlasništva. Cjelovit popis radova dostupan je na portalu Hrvatska znanstvena bibliografija (https://bib.irb.hr).

Predmeti
Matična ustanova

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu