intVLA | Poslovni i pravni aspekti ugovora u području industrijskog vlasništva
15675
page-template-default,page,page-id-15675,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Poslovni i pravni aspekti ugovora u području industrijskog vlasništva

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente/ice za sastavljanje i analizu različitih vrsta ugovora u području industrijskog vlasništva i rješavanje pravnih i poslovnih problema vezanih uz takve ugovore.

Sadržaj predmeta i satnica

a) općenito o trgovačkim ugovorima (1 sat)

b) pravni i poslovni aspekti ugovora o licenciji (2 sata)

c) pravni i poslovni aspekti ugovora o franšizi (2 sata)

d) pravni i poslovni aspekti ugovora o distribuciji (2 sata)

e) ugovori u biomedicini i kliničkim istraživanjima (3 sata)

Literatura

Obvezna literatura

1.     Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08
2.     GORENC, Vilim, Komentar Zakona o obveznim odnosima, Zagreb, 2005
3.     Power point prezentacije sa predavanja, koje će individualno biti dostavljene svim polaznicima

Dopunska literatura

1.      BARAN, Mirjana, BARAN, Krunoslav, Ugovor o isključivoj distribuciji u pravu EZ i propisima RH, Hrvatska pravna revija, 7(2007),4;str.59-67

2.      BLAGOJEVIĆ, Borislav T. / KRULJ, Vrleta, Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd, 1983

3.      BUKLJAŠ, Ivan / VIZNER, Boris, Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, 4. knjiga, Zagreb, 1979

4.      ČIZMIĆ, Jozo, Ustupanje prava iz područja industrijskog vlasništva – ugovor o licenciji žiga i ugovor o know howu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, 2001, str. 377-406

5.      ČIZMIĆ, Jozo, Licencija žiga, Slobodno poduzetništvo, br.10, 2000, str. 97-106

6.      ČIZMIĆ, Jozo / ZLATOVIĆ, Dragan, Komentar Zakona o žigu, Zagreb, 2002

7.      GOYDER, Joanna, EU distribution law, Oxford, 2011

8.      HESSELINK, Martijn W., Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC) / Principles of European law; vol. 2, str. 333-338

9.      HENN, Günter, Patent- und Know-how- Lizenzvertrag, Heidelberg, 2003, 5. Aufl.

10.    HILTY, Reto M., Lizenzvertragsrecht, Bern, 2001

11.    KLARIĆ, Petar / VEDRIŠ, Mladen, Građansko pravo, Zagreb, 2008

12.    MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Ugovor o licenciji žiga u svjetlu prilagodbe hrvatskog prava europskom, dis., Zagreb, 2010

13.    MLIKOTIN TOMIĆ, Deša, Ugovor o distribuciji robe i usluga, Pravo i porezi, 12(2003),4;str.6-12

14.    MLIKOTIN TOMIĆ, Deša, Ugovor o franšizingu – instrument sigurnog uspjeha ili promašaja, Računovodstvo, revizija i financije, 14(2004),6;str.128-137

15.    MUTABDŽIJA, Jasmina, Klauzule plaćanja kod ugovora o licenciji, Pravo i porezi, Zagreb,2005,br.5,str.  7-16.

16.    PARAĆ, Zoran, Ugovor o licenciji i promjene u jugoslavenskom pravu industrijskog vlansištva, Privreda i pravo, 1989, br. 7-8, str. 505-520

17.    PARAĆ, Zoran, Patentirani izum i know-how kao predmeti ugovora o licenci, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 36, 1986, br. 3-4, str. 469-493

18.    PEZO, Ivica, Tipični sastojci ugovora o franchizingu – dozvoljeni i zabranjeni sadržaji kroz primjenu prava zaštite tržišnog natjecanja, Hrvatska pravna revija, 1(2001),2;str.55-68

19.    SCHULTE-BECKHAUSEN, Thomas, Markenlizenzverträge, Köln, 2002

20.    VUKMIR, Branko, Franšizing, Pravo i porezi, 9(2000),5;str.10-18.

21.    WILKOF, Neil, J., Wake-up Call for U.K. Law on Trade Mark Licensing, E.I.P.R., 1998, 10, str. .386-390

22.    WILKOF, Neil J. / BURKITT, Daniel / STOTHERS, Christopher / SINGH, Asim / LE BARS, Julie / KOUKER, Ludwig / EASTAWAY, Nigel, Trade Mark Licensing, London, 2005

23.    ZLATOVIĆ, Dragan, Žigovno pravo, Zagreb, 2008

24.    ZLATOVIĆ, Dragan, Ugovori o selektivnoj distribuciji kao modaliteti prometa robe obilježene čuvenim žigom, Hrvatska gospodarska revija, 1999, br. 9, str. 1013-1019

25.    ZLATOVIĆ, Dragan, Raspolaganje pravom na žig, Pravo i porezi, br. 11, 1998., str. 39-41

26.    ZLATOVIĆ, Dragan, Licencija i prijenos žiga, Suvremeno poduzetništvo, br.7, 2002, str. 102-108

27.    ZLATOVIĆ, Dragan, Modaliteti plaćanja u ugovorima o raspolaganju pravom na žig, Vladavina prava, 1999, br. 1, str. 99-121

28.    ZLATOVIĆ, Dragan, Licencija i prijenos žiga, Suvremeno poduzetništvo, br.7, 2002, str. 102-108

29.    ZLATOVIĆ, Dragan, Franchising i pravo uporabe žiga, Suvremeno poduzetništvo, br.6, 2003, str. 184-189

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i položenog pisanog i usmenog ispita, student/ica je potpuno osposobljen/a rješavati praktične probleme i pitanja srednje razine složenosti, vezana uz ugovore u području industrijskog vlasništva. Detaljna obradba pravnih i poslovnih aspekata ugovora o znanstvenim istraživanjima, ugovora o licenciji, ugovora o franšizi te ugovora o distribuciji usmjerena je na osposobljavanje studenata/ica za praktičnu analizu i sastavljanje takvih ugovora te rješavanje drugih praktičnih zadataka vezanih za takve ugovore.  Ovaj predmet sintetizira znanja stečena u obveznim predmetima s ovoga studija Pravna zaštita izuma i Pravo žiga, industrijskog dizajna i drugih oznaka razlikovanja te ih ujedno nadograđuje i proširuje u području ugovornog prava te poslovnih aspekata spomenutih vrsta ugovora.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje sposobnosti za rješavanje pravnih i poslovnih problema srednje razine složenosti u ugovorima u znanstvenim istraživanjima.
  • Stjecanje sposobnosti za rješavanje pravnih i poslovnih problema srednje razine složenosti u ugovoru o licenciji.
  • Stjecanje sposobnosti za rješavanje pravnih i poslovnih problema srednje razine složenosti u ugovoru o franšizi.
  • Stjecanje sposobnosti za rješavanje pravnih i poslovnih problema srednje razine složenosti u ugovoru o distribuciji.

Nositelj predmeta

Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš

Suradnici

Bodovna vrijednost

2 ECTS

Način izvođenja nastave

Predavanja, 10 sati