intVLA | Međunarodno i međunarodno privatno pravo intelektualnog vlasništva
15669
page-template-default,page,page-id-15669,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Međunarodno i međunarodno privatno pravo intelektualnog vlasništva

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je osposobiti studente/ice za rješavanje pravnih problema, kao i problema druge vrste, vezanih uz međunarodne aspekte prava intelektualnog vlasništva te ih upoznati s međunarodnim sustavom konvencija i pravnih izvora općenito u ovome pravnom području, njihovim sadržajem i svrhom. Također, cilj je osposobiti studente/ice za rješavanje pravnih problema u sporovima s međunarodnim elementom i drugim aspektima međunarodnog privatnog prava u području intelektualnog vlasništva.

Sadržaj predmeta i satnica

a) uvodna pitanja u međunarodnom pravu intelektualnog vlasništva (načelo teritorijalnosti i univerzalnosti, načelo neovisnosti) (2 sata)

b) međunarodne konvencije i drugi propisi u području autorskog i srodnih prava (4 sata)

c) međunarodne konvencije i drugi propisi u području prava industrijskog vlasništva (4 sata)

d) općenito o međunarodnoj nadležnosti i međunarodnom privatnom pravu (4 sata)

e) međunarodna nadležnost u sporovima i drugim spornim situacijama intelektualnom vlasništvu (2 sata)

f) mjerodavno pravo u ugovornim odnosima i odnosima zbog povrede prava intelektualnog vlasništva (4 sata)

Literatura

Obvezna literatura

1.     Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva

2.     Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO konvencija, 1967., dopunjena 1979.)

3.     Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela iz 1886. godine; (Pariški akt, 1971.)

4.     Univerzalna konvencija o autorskom pravu prema izvornom tekstu (Ženeva, 1952.)

5.     Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija, 1961.)

6.     Univerzalna konvencija o autorskom pravu revidirana u Parizu (1971.)

7.     Konvencija za zaštitu proizvođača fonograma od neodobrenog umnožavanja njihovih fonograma (Fonogramska konvencija – Ženeva, 1971.)

8.     Konvencija o distribuciji signala za prijenos programa preko satelita (Satelitska konvencija, Brisel, 1974.)

9.     Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.)

10.  Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.)

11.  Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova NN MU 12/93, 3/99 I 12/08

12.  Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova NN MU 13/03, 18/03 i 12/08

13.  Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga u svrhu registriranja žigova NN MU 12/93 i 3/99

14.  Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna NN MU 14/03 i 1/04

15.  Ugovor o suradnji na području patenata NN Mu 3/98 i 10/98

16.  Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT) NN MU 10/98, 3/01, 4/02, 15/02, 1/03, 18/03, 3/05, 3/06, 5/08, 12/08, 5/09, 4/10, 9/11

17.  Europska patentna konvencija 2000 (EPC 2000) NN MU 8/07 i 1/08

18.  Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije 2000.
usvojen odlukom Upravnog vijeća od 7. prosinca 2006. godine koje je sastavni dio Europske patentne konvencije kako je izmijenjena i dopunjena NN MU 13/09

19.  Zakon o potvrđivanju Sporazuma o primjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata (Londonski sporazum) NN Mu 8/07 i 4/08

20.  Strasburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata NN MU 11/99 i 4/00

21.  Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka NN MU 11/99 i 4/00

22.  Ugovor o patentnom pravu (PLT) NN MU 10/04 i 3/05

23.  Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPS), NN MU 8/10

24.  Vidjeti i popis na: http://www.dziv.hr/hr/zakonodavstvo/medjunarodni-ugovori/

25.  Uredba 593/2008 i 864/2007 (Rim I i II)

26.  Uredba 44/2001 (Brisel I)
27.  Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003, 79/2007, 80/2011) (odabrani članci)

28.  Zakon o patentu (NN br. 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010, 49/2011) (odabrani članci)

29.  Zakon o žigu (NN br. 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011) (odabrani članci)

30.  Zakon o industrijskom dizajnu (NN br. 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011) (odabrani članci)

31.  Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN br. 173/2003, 76/2007, 49/2011) (odabrani članci)

32.  Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN br. 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011) (odabrani članci)
33.  FAWCETT, James, TORREMANS, Paul, Intellectual Property and Private International Law, 2. izd., Oxford,2011.. (odabrana poglavlja)
34.  von LEWINSKI, Silke, International Copyright Law and Policy, Oxford, 2008. (odabrana poglavlja)
35.  KUNDA, Ivana, VRBLJANAC, Danijela, Pravo mjerodavno za ugovore o intelektualnom vlasništvu – od ZRSZ-a do Uredbe Rim I, u: Veladžić, Nevzet, Findrik, Nikola, Ramić, Ermina (ur.), Zbornik radova međunarodne naučne konferencije Bosna i Hercegovina i euro-atlantske integracije – trenutni izazovi i perspektive, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, 2012, str. 318.-333.

36.  MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, KUNDA, Ivana, Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 32, Suppl., 2011., str. 75.-125. (dio o kolizijskom pravu)

37.  KUNDA, Ivana, MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 31, Suppl. 2010., str. 85.-131.

38.  KUNDA, Ivana, Međunarodna nadležnost u postupcima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji – priprema za izravnu primjenu acquisa, u: MATANOVAC R. (ur.), Prilagodba prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Zagreb, 2007, str. 271.-324.

Dopunska literatura

1.      AUSTIN, Graeme W., Intellectual Property Politics and the Private International Law of Copyright Ownership, Brook. J. Int’l L., vol. 30, 2005., str. 899.-923.

2.      DINWOODIE, Graeme B., Private International Law Aspects of the Protection of Trademarks, WIPO Doc. No. WIPO/PIL/01/4 (2001.), dostupno na <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_pil_01/wipo_pil_01_4.pdf>.

3.      DREXL, Joseph/KUR, Annette (ur.), Intellectual Property and Private International Law – Heading for the Future, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2005.

4.      GINSBURG, Jane C., Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted Through Digital Networks, WIPO Doc. GCPIC/2 (30.11.1998.), dostupno na <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/gcpic/gcpic_2.pdf>

5.      GINSBURG, Jane C., Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted Through Digital Networks, 2000 Update, WIPO Doc. No. PIL/01/02 (2000), dostupno na <http://wipo.int/pil-forum/en/documents/pdf/pil_01_2.pdf>

6.      KUNDA, Ivana, Defining Internationally Mandatory Rules in European Private International Law of Contract, GPR, vol. 4, br. 5, 2007., str. 210.-222.

7.      KUNDA, Ivana, Two Recent Croatian Decisions on Copyright Infringement: Conflict of Laws and More, Yearbook of Private International Law, Vol. 10, 2008., str. 617.-628.

8.      KUNDA, Ivana, Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji, Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 2, 2007., str. 1269.-1324.

9.      MUTABŽIJA, Jasmina, KUNDA, Ivana, Pravna ograničenja genetskih istraživanja na ljudima i komercijalizacije njihovih rezultata u hrvatskom pravu, Hrvatska pravna revija, vol. 8, br.1, 2008., str. 71.-81.

10.    PERTEGÁS SENDER, Marta, Cross-Border Enforcement of Patent Rights: An Analysis of the Interface between Intellectual Property and Private International Law, Oxford University Press, Oxford, 2002.

11.    UBERTAZZI, Benedetta, Exclusive jurisdiction in intellectual property, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012

12.    ULMER, Eugen, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, Kluwer/Commission of the European Communities, Luxembourg, 1978.

13.    VERONA, Albert, Licencni ugovor u jugoslavenskom, inozemnom i međunarodnom pravu, Infromator, Zagreb, 1981.

14.    VERONA, Albert, Međunarodna zaštita industrijskog vlasništva, Privreda i pravo, vol. 13, br. 10, 1975., str. 29.-38.

15.    VUKMIR, Branko, Novi međunarodnopravni okvir zaštite prava intelektualnog vlasništva, PuG, vol. 33, br. 5-6, 1994., str. 305.-329.

16.    WADLOW, Christopher, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law, Sweet & Maxwell, London, 1998.

17.    WIPO, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, dostupno na <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm>

18.    WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Geographical Indications and the Territoriality Principle (Prepared by the Secretariat, SCT/9/5, 1. listopad 2002.), Ninth Session Geneva, 11-15 November 2002, dostupno na <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/sct_9_5.pdf>

Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Nakon odslušanog kolegija i položenog pisanog i usmenog ispita, student/ica je osposobljen/a rješavati praktične probleme i pitanja vezana uz međunarodne aspekte prava intelektualnog vlasništva. Student/ica je upoznat/a sa sadržajem međunarodnih konvencija i drugih pravnih izvora u području autorskog i srodnih prava, kao i prava industrijskog vlasništva koje administriraju Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo i Svjetska trgovinska organizacija. Ovaj predmet sintetizira znanja, vještine i kompetencije stečene u obveznim predmetima ovoga studija i ujedno ih nadograđuje i proširuje na sva ona područja koja su vezana uz međunarodne aspekte intelektualnog vlasništva kao što je unifikacija pravnog uređenja prava intelektualnog vlasništva osobito u pogledu intelektualnih tvorevina koje su zaštićene i sadržaja pravne zaštite te postupaka stjecanja prava industrijskog vlasništva. Studenti/ice stječe znanja, vještine i kompetencije u problematici međunarodne nadležnosti sudova i drugih tijela koji odlučuju o stjecanju i gubitku prava industrijskog vlasništva, kao i o pravu koje se primjenjuje na osnovna pitanja u vezi s postojanjem i valjanošću prava intelektualnog vlasništva. Također, stječu se znanja u problematici međunarodne nadležnosti sudova i drugih tijela, kao i mjerodavnog prava, u sporovima zbog povrede prava intelektualnog vlasništva. Nadalje, stječu se znanja o međunarodnoj nadležnosti i primjeni mjerodavnog prava u ugovornim odnosima s međunarodnim elementom, kao i u slučajevima povrede prava intelektualnog vlasništva drugim aspektima međunarodnog privatnog prava. Razina znanja koja se stječe u ovom kolegiju je srednja (prema mjerilu: temeljno – srednje – izvrsno). Za postizanje izvrsne razine znanja potrebno je daljnje izučavanje predmetne problematike.

Ishodi učenja na razini predmeta

  • Stjecanje sposobnosti za praktično obavljanje poslova srednje razine složenosti vezanih uz međunarodne aspekte prava intelektualnog vlasništva.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu i rješavanje problema srednje razine složenosti, zaštite autorskih djela i predmeta srodnih prava te prava industrijskog vlasništva stranih državljana.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu i rješavanje problema srednje razine složenosti, vezanih uz međunarodnu nadležnost sudova i drugih tijela u sporovima i drugim spornim pitanjima s međunarodnim elementom.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu i rješavanje problema srednje razine složenosti vezanih uz primjenu mjerodavnog prava u sporovima, obveznim i drugim pravnim odnosima u području prava intelektualnog vlasništva, s međunarodnim elementom.
  • Stjecanje sposobnosti za analizu i rješavanje problema srednje razine složenosti, vezanih uz nadležnost i primjenu mjerodavnog prava u svezi s iskorištavanjem intelektualnih tvorevina na internetu.

Nositelj predmeta

Bodovna vrijednost

3 ECTS

Način izvođenja nastave

Predavanja, 20 sati