intVLA | Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualno vlasništvo
16383
home,page-template-default,page,page-id-16383,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

unizg

S V E U Č I L I Š T E   U   Z A G R E B U
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

drugi upisni rok

 

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva

u akademskoj godini 2019./2020.

 

 1. UPIS I POČETAK NASTAVE

Drugi upisni rok na studij započinje 12. srpnja. 2019 godine. Nastava započinje 1. listopada 2019. godine i održava se u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

 1. PRAVO UPISA

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij  društvenoga, humanističkoga, prirodnoga ili tehničkoga smjera, ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova ( s njima su izjednačene osobe koje su po predbolonjskim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl. oec., dipl. ing., prof. isl. ) ili usporedivi studij u inozemstvu.

Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskoga jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

 1. UPISNA KVOTA

Na Studij se prima 40 studenata.

 1. VISINA ŠKOLARINE

Visina cjelokupne školarine iznosi 40.000 kuna. Moguće je obročno plaćanje do tri rate.

 1. rata – 20.000 kn, uplata tijekom upisa
 2. rata – 10.000 kn, uplata do 23. prosinca 2019.
 3. rata – 10.000 kn uplata do 30. travnja 2020.

Osobe koje ne završe studij obranom završnog rada niti do kraja akademske godine 2020./2021. dužne su dodatno platiti troškove ispita i obrane završnoga rada koji nastanu u razdoblju nakon 30.09.2021.

 1. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA

Detaljan program studija dostupan je na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/. Studij traje dva semestra i nosi 60 ECTS bodova, s tim da je moguće polaganje ispita i obrana završnog rada u trećem i četvrtom semestru.

 1. PRIJAVI ZA UPIS NA STUDIJ POTREBNO JE PRILOŽITI
 • ispunjen obrazac za prijavu
 • original ili presliku diplome (ovjerenu na fakultetu ili kod javnog bilježnika)
 • prijepis ocjena
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (npr. Potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa s položenim ispitom iz engleskog jezika)
 • životopis
 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je do 25. rujna 2019.  Obrazac za prijavu.

Ispunjenu prijavu na natječaj i traženu dokumentaciju poslati  poštom na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Centar za poslijediplomske studije

(s naznakom za: Studij Intelektualno vlasništvo)

Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb

Dodatne upite poslati na e-mail: kmzoric@unizg.hr ili na tel.: (01) 469 81 66.

KLASA:643-02/19-16/01
URBROJ: 380-061/038-19-5