intVLA | Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika
16284
page-template-default,page,page-id-16284,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Struktura studija, ritam i uvjeti studiranja, obveze polaznika, završni rad

Studij se izvodi kao dvosemestralni. U prvome semestru studenti upisuju četiri obavezna kolegija koji ukupno nose 16 ECTS bodova te dva seminara u okviru dva obavezna kolegija kojeg biraju između tri ponuđena seminara i koji svaki nosi po 2 ECTS boda. Tijekom prvog semestra student u suradnji s mentorom razrađuje i predlaže temu specijalističkog rada. Uvjet za upis u drugi semestar jesu odslušani svi kolegiji prvoga semestra. U drugome semestru studenti upisuju najmanje onoliko izbornih između trinaest ponuđenih kolegija koji ukupno nose 16 ECTS bodova. Student odabire izborne kolegije sukladno području specijalističkog rada i započinje izradu specijalističkog rada. Najkasnije u četvrtom semestru student završava specijalistički rad koji nosi 24 ECTS boda.

Raspored predavanja bit će prilagođena zaposlenim studentima te će se održavati tijekom tjedna od 17 do 21 sati i/ili vikendom.

Studenti ne-pravnici kao prvi moraju položiti ispit iz kolegija Temelji privatnog i procesnog prava, koji je razlikovni kolegij. Taj kolegij nosi 5 ECTS bodova, međutim ti ECTS bodovi se ne računaju u obavezne ECTS bodove koje student mora ostvariti u okviru studija. Svi studenti moraju položiti ispite iz četiri obavezna kolegija čime ostvaruju 16 ECTS bodova. Između ponuđenih 13 izbornih kolegija student je dužan odabrati i položiti ispite iz onoliko kolegija koliko je potrebno da se ostvari 16 ECTS bodova. Uz navedeno, studenti između ponuđena tri seminara trebaju izabrati dva te izraditi dva pisana seminarska rada čime ostvaruju 4 ECTS bodova.

Da bi se nastava mogla organizirati iz pojedinog izbornog predmeta nužno je da najmanje četiri studenta izabere taj predmet. Očekuje se da studenti redovito dolaze na nastavu. Ako je manje od četiri studenta odabralo pojedini izborni predmet, u dogovoru i uz suglasnost predmetnog nastavnika, predavanja mogu biti zamijenjena konzultacijama sa studentom. Ispite student polaže pismeno i/ili usmeno, nakon odslušanog kolegija.

Tijekom studija obaveze studenata su: nazočiti predavanjima, seminarima i drugim oblicima nastave, položiti ispite i ostvariti traženi broj ECTS bodova, izraditi dva pisana seminarska rada, izraditi završni rad te izvršavati financijske obveze prema nositelju studija.

Studentima se mogu na njihov zahtjev priznati ECTS bodovi ostvareni na nekom drugom poslijediplomskom specijalističkom ili doktorskom sveučilišnom studiju u Hrvatskoj ili na usporedivom studiju u inozemstvu. Odluku o odobravanju prijenosa ECTS bodova s drugih poslijediplomskih specijalističkih ili doktorskih sveučilišnih studija u Hrvatskoj ili usporedivih studija u inozemstvu donijet će Stručno vijeće studija na temelju prethodne usporedbe sadržaja oba predmeta. Dopustit će prijenos ECTS bodova ako se sadržaj predmeta podudara najmanje 80%. Ukupni broj ECTS bodova koji se prenose s drugog studija ne može biti veći od 10.

Polaznik stječe pravo na potvrdu o apsolviranom dijelu studijskog programa nakon što je odslušao sve obavezne i izborne kolegije, položio ispite iz svih obaveznih kolegija te izradio dva seminarska rada, čime je stekao 36 ECTS bodova.

Studij se završava izradom i obranom završnog rada pred tročlanim povjerenstvom, čime se ostvaruje 24 ECTS bodova. Uvjet za pristupanje obrani završnog rada su položeni svi upisani kolegiji i izrada dva pisana seminarska rada, čime se stječe najmanje 36 ECTS bodova. Područje završnog specijalističkog rada polaznik predlaže prigodom upisa na studij. Tijekom prvog semestra pristupniku se dodjeljuje mentor s kojim u suradnji utvrđuje prijedlog teme završnog specijalističkog rada. Specijalistički rad zadaje se nakon položenih ispita obaveznih kolegija, a izrađuje u drugom, najkasnije četvrtom semestru. Student može predati specijalistički rad na ocjenu nakon položenih ispita iz svih upisanih kolegija. Specijalistički rad ocjenjuje tročlano povjerenstvo, pred kojim se provodi i postupak obrane rada, sve u skladu s Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 13.07.2010.

Da bi uspješno završio studij, student mora ostvariti najmanje 60 ECTS bodova.