intVLA | Kamelija Parać
15891
page-template-default,page,page-id-15891,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Kamelija Parać

Kamelija Parać, rođena 15. svibnja 1959. u Zagrebu, gdje je završila Osnovnu školu i IX. Gimnaziju. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1983.). Položila pravosudni ispit (1986.). Profesionalnu karijeru započela je u tadašnjoj RO»8.Maj»OOUR Mlin –Žitokombinat, kao stručna suradnica na pravnim poslovima ( 1986.-1990.).

Kao sudska savjetnica radila je na Trgovačkom sudu u Zagrebu i na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske (1993.-1996.). Za sutkinju Trgovačkog suda u Zagrebu imenovana je 1996. godine. Za sutkinju Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske imenovana je 2003. godine.

Predsjednica je vijeća za intelektualno vlasništvo te predsjednica Radne skupine za intelektualno vlasništvo pri Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske. Na popisu je stalnih voditelja radionica za usavršavanje sudaca i državnih odvjetnika Pravosudne akademije od 2005. godine. Članica je Hrvatskog društva za autorsko pravo od njegova osnivanja 1999. godine. Članica je Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva od 2015.godine. Od  imenovanja 1996. do danas sudi, pored ostalog, u predmetima vezanim za zaštitu intelektualnog vlasništva. Tijekom sudačkog staža bila je mentor brojnim sudskim savjetnicima kako u području trgovačkog prava tako i u području prava intelektualnog vlasništva.

Kontinuirano se usavršava putem seminara i konferencija sudaca u organizaciji Europskog patentnog ureda (Munich 2006., Sarajevo 2006., Istambul 2008., Munich 2008., Bukurešt 2009., Zagreb 2013., Munich 2013., Haag 2014., Munich 2015., Beograd 2015.) te na konferencijama sudaca u organizaciji Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu – OHIM (2005., 2007.) kao i na simpozijima (Thessaloniki 2006., Prag 2008., Dublin 2012.). Sudjelovala u programu edukacije Pravosudne akademije  kao jedan od voditelja stručnih radionica iz prava intelektualnog vlasništva:  CARDS 2001-Intellectual property rights-Croatia, 2005., Mehanizam privatnih kopija i prava vezana uz privatne kopije u RH, 2005.

Vodila je  brojne radionice organizirane od strane HDAP:

„Praktični primjeri iz sudske prakse“ (2005.)

„Kriteriji za određivanje iznosa pravične novčane naknade neimovinske štete prouzročene povredom autorskog prava i srodnih prava“ (2009.)

„Konkurencija autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva“ (2010.)

„Privremene mjere u autorskom pravu“ (2011.)

„Naknada štete u sporovima iz autorskog prava“ ( 2011.)

„Hrvatska sudska praksa s područja autorskog prava“ (2014.)

Vodila je radionice u organizaciji Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo:

„Primjeri iz prakse trgovačkih sudova-žig, patent, autorsko“ (2006.), Regional Roundtable on Competition Law and Intellectual Propertsy Rights, Zagreb, (2007.)

„Introduction on the Croatian judicial experience in the enforcement of IP Rights“

Vodila je i radionice u sklopu Savjetovanja trgovačkih sudova:

„Sudska nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom-intelektualno vlasništvo“ (2007.)

„Aktualna pitanja i sudska praksa s područja intelektualnog vlasništva“ (2008.).

Koautor stručnog rada pod nazivom Građanskopravna zaštita autorskog prava i srodnih prava objavljenog u ZBORNIKU Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb 2004.,vol.5. u izdanju Narodnih novina dd. Zagreb. Autor stručnog rada pod nazivom  “Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva prema novelama zakona s područja prava intelektualnog vlasništva iz 2007., u izdanju Narodnih novina dd. Zagreb.

Područje stručnog interesa: trgovačko pravo i pravo zaštite intelektualnog vlasništva.

Predmeti
Matična ustanova

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske