intVLA | Gorana Aralica Martinović
15898
page-template-default,page,page-id-15898,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Gorana Aralica Martinović

Gorana Aralica Martinović diplomirala je 1988. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a pravosudni ispit položila je 1990. godine. Profesionalnu karijeru započela je u stručnim službama Hrvatskog sabora gdje je obnašala dužnost tajnika radnih tijela (Odbor za pravosuđe, Odbor za znanost i kulturu, Odbor za Ustav i Poslovnik, Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo) te radila na izradi i donošenju pravnih propisa u nadležnosti navedenih radnih tijela.

Kao član Službeničkog suda za službenike središnjih tijela državne uprave u Zagrebu pri tadašnjem Državnom ravnateljstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu radila je na predmetima vezanim za teške povrede službene dužnosti državnih službenika (1996. – 1999.). Imenovana je za suca Trgovačkog suda u Zagrebu 1999. godine, gdje je u prvom stupnju radila na svim vrstama predmeta iz građanskopravnih sporova u nadležnosti trgovačkih sudova. Tada se uključuje u odjel Trgovačkog suda u Zagrebu za zaštitu prava intelektualnog vlasništva te u kontinuitetu od 2004. godine, između ostalog, sudi u predmetima vezanim za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Od 2006. godine članica je radne skupine za pravo intelektualnog vlasništva Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Imenovana je za suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 2011. godine te, između ostalog, sudi u sporovima zaštite intelektualnog vlasništva. Imenovana je članicom Žalbenih vijeća za područje žigova, industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla 2015. godine te u upravnom postupku odlučuje o žalbama protiv odluka Zavoda za intelektualno vlasništvo.

Od 2011. godine sudac je Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a od 2014. godine i zamjenik predsjednika toga Suda. Arbitar je u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, te izmiritelj na listi izmiritelja pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore.

Stručno usavršavanje u području prava intelektualnog vlasništva stekla je pri Uredu za patente i žigove SAD u provedbi razvojnog programa trgovačkog prava (Arlington, USA, 2004.) te sudjeluje na konferencijama sudaca u organizaciji Europskog patentnog ureda (Barcelona 2006., Ljubljana 2007., Bukurešt 2008., München, 2010. i 2015., Zagreb 2013., Istanbul 2014.) te na konferencijama sudaca u organizaciji Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu – OHIM (Alicante, 2013. i 2015.).

Predavač je u programu obrazovanja i usavršavanja Pravosudne akademije te koautor i voditelj radionice na temu „Prava intelektualnog vlasništva – specijalistički modul“. Predavač je u okviru stručne obuke za stalne sudske tumače u organizaciji Društva sudskih tumača i prevoditelja od 2008. godine. Predavač je na Konferenciji trgovačkih sudova Republike Hrvatske za pravo intelektualnog vlasništva (2008.). Autorica je nekolicine stručnih članaka s područja prava. Članica je Udruge hrvatskih sudaca. Područje stručnog interesa: trgovačko, autorsko i pravo industrijskog vlasništva.

Predmeti
Matična ustanova

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske